مقالات پيرامون افغانستان يا خراسان

 • پروفيسور دوکتورلعل زاد : چگونگی ايجاد کشوری بنام افغانستان
 • بصیرکامجو : صرف با تک زبانی ، زبان فارسی « ملت خــــراسان » وصلح درافغانستان  ایجاد می شود
 • انجنیر مهرالدین ماشد : آریانا در مسیر تاریخ
 • دکتور فیض الله : میهن ما خراسان و ماخراسانیم
 • محمد بشير بغلانی : توضيحات در ارتباط مقاله ی آريانای باستان، خراسان پهناور و افغانستان پرآشوب
 • رضا خينجی : تاييد از نام خراسان
 • دوکتور لعل زاد : افغاننستان امروزی درنقشه های ديروزی ـ پی دی اف
  بخش دوم
  بخش سوم
 • م. وطندار : پاسخ به مدافعان استبداد و استعمار
 • خالق بهادر : درنگی بر غیرستیزی ویا راسیسم
 • جليل پرشور : خراسان تاریخ وافتخار ماست ولی افغانستان زادگاه ووطن فعلی ما
 • محمد عوض نبی زاده : افغانستان قلمرو استبداد و بیعد ا لتی  ملی
 • داکتر پامیر : غیر ستیزی وراسیزم
 • نامهً دوم جناب عمرخيل پيرامون نشرات سايت های انترنتی
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری : از همبستگی  و وحدت  کدام  ملت  دفاع کنیم ؟
 • داکتر محمد سالم سپارتک : اندرزهای فردوسی را فراموش نکنيم
 • دستگیر نایل : تذکری برنوشتهء جنا ب سا دات
 • عالم : جعل تاریخ در پرده وحدت ملی
 •  بیژنپور   آ.آبادی  : وحدت ملی یک توهم و هزار گمان?
 • میرزایی : به نا م بی گژیها ی زما نه?
 • عمرخيل : محترم جرأت صاحب موسس و گردانندهً سايت آريايی
 • میر عبدالواحد سادات : موجودیت افغانستان در گرو وحدت ملی آن است
 • نـصــیر ســـهـام : افغانستان یا خرا سا ن
 • پوهنمل بصیر کامجو : تغیيرنام افغانستان به خــــــراســـــان
 • محمد آصف خواتی : دربيان حقايق واقعبين بود نه کج انديش
 • محمد بشير بغلانی : آريانای باستان،خراسان پهناور و افغانستان پرآشوب
 • مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت