• دیپلوم انجنیر عبدالقدیر(صوفی زاده درخیل : پیرامون سیستم کانالیزاسیون وسیستم تنظیفی شهر کابل
  •     جليل پرشور : خطبه های جمعه وعيد بايد باشرايط زمان وفق داده شوند!
  • سریر احمد سائیس : روش تحقیق در علوم اجتماعی
  • مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
    بالا
     
    بازگشت