• سریر احمد سائیس : این است راه رسیدن به حقوق بشر، دموکراسی و انکشاف
 • بصیر کامجو : نظریه نسبیت البرت اینشتین
 • دوکتور اسدالله زیرک : انفلوونزای پرندگان
 • نجيب الله عظيمي : تناقُص بزُرگ فكري در سبك، شيوه و اصول هاي تحليل گري و نويسنده گي در داخل و خارج كشور
 • سریر احمد سائیس : جامعه مدنی چیست؟
 • بصیر کامجو ـ آلمان : پیدایش کیهان شناسی در علم نجوم
 • سریر احمد سائیس : روابط بین انسانها در یک جامعه مدنی در ماهیت دمکراسی
 • سریر احمد سائیس :  ظرفیت سازی در جهت حقوق مشروع فعالین محلی به منظور تاَمین عدالت اجتماعی، صلح وحقوق بشر در افغانستان
 • نجيب الله عظيمي : نگاهي به دُنياي اطفال
 • اســتاد پرويز « نيك آيين » : ارزيابي فردي ، سطح انتظار و برداشت
 • مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت