زن

 


گزارش بی بی سی پيرامون فروش زنان درافغانستان

دالر بده دختر بگير :  طنزی از يو تيوب

 

 • سخی ارزگانی : انگیزه های افزایش خود سوزی زنان در افغانستان
 • سخی ارزگانی : جنایات ضد انسانی علیه زنان و دختران در افغانستان
 • احمدشاه عبادی : موانع و ملزومات آزادی زن در افغانستان
 • سخی ارزگانی : تداوم خشونت علیه زنان در زیر سایه دولت و قوای خارجی در افغانستان
 • دکتوراندوس: م. نبی هیکل : آیاحقوق زنان حقوق بین المللی است؟
 • ملیحه ترکانی : پاسخی به یک صدای آشنا
 • احمدشاه عبادی : آیا حقوق زنان حقوق بین المللیست؟
 • ملیحه ترکانی : معرفی دو زن مبارز
 • امین الله مفکر امینی : بررسی مختصری در باره حقوق زن
 • انجنیرسخی ارزگانی : نمای غم انگیز از دختران پشتاره بدوش افغانستان
 • انجنیرسخی ارزگانی : مسؤلیت زنان در شرایط کنونی
 • فيض الله محتاج : انگيزه وپيامد خشونت
 • مهرانگيز کار : خون خشک شده و مدينه فاضله
 • احمدشاه عبادی : نفی تبعيض بر جنسيت
 • ثریا بهاء : هویت متلاشی شده به اتهام نویسنده گی
 • مهر انگیزکار  : زنان چه میخواهند
 • انجنیر سخی ارزگانی : به مناسبت ارج گذاری و گرامی داشت روز مادر


 • مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر

  بالا
   
  بازگشت