طـــــــنــــــــز

 • دستگیر نایل : نقش واسطه
 • لباس های يک ديکتاتور
 • درمسابقات سگ جنگی که در کابل برگزار شد ، تيم ملا فهيم برنده شناخته شد
 • دکتور فرید طهماس : فراموشکار
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : کارتونهای جالب
 •  فضل الرحیم رحیم : فکر ات باشه  که فدا جان خبر نشه
 •  فضل الرحیم رحیم : واژه های نودر عصر نو
 • فضل الرحیم رحیم : اهدا به مناسبت شصت سالگی پرُ بار و پرُ افتخار هارون یوسفی 
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : کرزی و مجاهدين
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : سفيرامريکا کرزی را ضعيف الاراده خوانده
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : نه تنها ملا منصور قلابی بود بلکه اینجا همه چیز حتی خود کرزی قلابیست
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : یک تـیر و دو فـاخـته را شـنیده بودید پس حالا یک تـیر و سـه فـاخـته را ببینید
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : کـرزی به نامزدان تقلـبکار انتخابات پارلمانی مدال افتخاری شاه شجاع را اعطا فرمود
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : چــــــرا کـــــرزی در شـــــوری عــالی صلـــــح ربانی را جانشـــــین مجـــــــددی ســـــــاخت ؟
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : مجـددی رئیس شــوری عالی صلـح گلب الدین و ملا عمر را به کابل می آرد
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : کــــرزی برایش قـــــبای صلـــــح می بافــــــد
 • نجیب داوری : گفته میشود
 • فضل الرحیم رحیم :دو پانزده هزار دالری یک سی هزار دالری می شود
 • فضل الرحیم رحیم : او واسکتی ها
 • دکتور فرید طهماس : مرغ شکم پر
 • کمباور کابلی : برادر صالح ، رفيق اتمر و خان خانان ، کرزی
 • شاعران : شوخی با زن
 • مهرانه نمکین : شب وصل و ... گپ اصل
 • فضل الرحیم رحیم : یک خبر جانانه
 • فضل الرحیم رحیم : یک اعتراض عدالتخواهانه
 • خـالـد عـمراعظمی : قحطی خارجیها
 • فضل الرحیم رحیم : گرنمی دانی بدان او بیخبر
 • دکتور فرید طهماس : فورمه را خانه پری کنید
 • حشمت الله آروین : بکــًــشید درمصالحه ملی باز است
 • فضل الرحیم رحیم : یک مجلس ابتکاری و خیرخواهانه
 • فضل الرحیم رحیم : سر و آخر ندارد
 • مهرانه نمکین : سفرنامهء عاروسی ی مشروطه
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : کـــــــرزی به خـــــــويشتن اســــــــلاميش باز ميــــــــگردد
 • دکتور فرید طهماس : لشمکِ چاپلوس
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی :معضــــله ای وحـــــدت مـــــلی در فقـــــدان عـــــــدالت اجتمـــــــــاعی
 • مهرانه نمکین : شهکار و کارستانِ  زور تر از زور  ها
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : گـــــرگ خونخـــــوار در پوســــت ميـــــش بی آزار

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر


  بالا
   
  بازگشت