طـــــــنــــــــز

 • مهرانه نمکین : یک «محمودی»س ؛ «غبار» میگندیش ؛ غلغل داره
 • مهرانه نمکین : از فاجعهء سالنگ  تــــــــــــــــــــــا  فاتحهء چارلی ویلسون
 • پولدوست : صلح و امنیت در افغانستان
 •  محمدتواب امیری : میبخشی آقامن افغان هستم
 • محمد تواب امیری : خبـــــــرتــــــــازه - طنز
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : رهـــــــبر کــــــر ميخـــــــــواهــــــــــد در زير ريش رهـــــــــبر کــــــــور به جنــــــــت برود
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : ابتکار " طـــــالــــب مـــــــــیانه رو " یکی از چــال های ماهــرانه مــداری بزرگ کــرزی
 • کندهاری : کابينه
 • دکتور فرید طهماس : لباس جدید پادشاه
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : طنز های مزه داز
 • محمدشفیع بیان : انفلونزا خوکی
 • سیدمصطفی سعیدی : آیا شار ما پاک خات شد ؟
 • مهرانه نمکین : کنفرانس بری تکمیل « دیورند پالیسی » و فارورد پالیسی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : طنز های مزه داز
 • آژند : بشتابید که وزارت خانه ها لیلام شد
 • مهرانه نمکین : چند پرسانک از سایت قندول مندول کوفی
 • شمس الحق حقانی : دیمـــــــــوکـــــــــراســــــــی غــــــــربی برســـــــــم افغـــــــــانی
 • شمس الحق حقانی : اندر باب نخبگان
 • فواد پامیری : کابینه
 • شمس الحق حقانی : قسيم فهيم اعضای کابينه را نخبگان افغانستان خواند
 • اکبر : سوگند وفاداری
 • سیدموسی عثمان هستی : یک "شکست ظفر نمون" دیگر
 • سیدموسی عثمان هستی : توبجقان لبته مه بفهمم گپته
 • م.جمشید : خدمت در دوجها ن
 • دکتور فرید طهماس : پدرم به جولا تبدیل شد
 •  فضل الرحیم رحیم : پرسش حیران خان و پاسخ تلیفون جان
 • نوقانچی : سیمینار هنر پست مدرنیسم و هنر فلکلور در گستره ی هنر های حمامی و کیسه مالی
 • کاکه تيغون : سرنوشت خرها پس از انتخابات
 • فضل الحق ملکزاده : گفتن بهتر ازنگفتن
 • وردک : بیچاره مخترع انترنت
 • کاکه تيغون : اگر حامد شود محمود
 • فضل الرحیم رحیم : گفت وشنود با آقای احسان الله سلام
 •  زردادی : گرگ و چوپان
 • آزاد : اين بلا شايد زنسل گژدم است
 •  فضل الرحیم رحیم : کنفرانس مشترک مطبوعاتی کاندیدان محدود ریاست جمهوری
 • ب-الهام : اعلان فوتی ـ يک طنز جالب
 • سیدموسی عثمان هستی :گروپ مزدورقدقطاس گران بن،

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر


  بالا
   
  بازگشت