• فارو : مسوولین سرکوب قیام مردمی سوم حوت دردولت افغانستان وسیعأ نفوذ کرده اند
 • فارو : کتمان تاریخ چهاردهۀ اخیرخیانت به کودکان افغان است
 • فارو : پانزدهم فبروری، سالروزخروج لشکر شکست خوردۀ روس در افغانستان
 • فارو : آنچه افغانستان به آن نیازدارد، فدرالیسم نیست
 • فارو :نگرانی قربانیان جنایات جنگی  سه دهۀ اخیربه کمیسارعالی ملل متحدبرای حقوق بشرآشکارساخته شد
 • فارو : پالیسی انکارازحقایق وبرکناری کمیشنرهای ورزیدۀ کمسیون مستقل حقوق بشر
 • گزارش : کنفرانس بین المللی از  بُن تا بُن
 • فارو :   قطعنامه کنفرانس بین المللی از بُن تا بُن
 • فارو :  عقب نشینی اخیر امریکا در برابرISI بی اعتنائی به آلام مردم افغانستان است
 • فارو :  ورشکستگی پارلمان وتراژیدی سیمین بارکزی
 • فارو : افغانستان ده سال بعد ازحملۀ قوای ائتلاف
 • فارو : محکمۀ بین المللی جزاباید درافغانستان نقش فعال ایفا کند
 • فارو : ازدیادجنایات جنگی در افغانستان
 • فارو : تفتیش مجدد کابل بانک یا گریزازرویاروئی با مافیای مالی؟
 • فارو : القاعدۀ کماکان درپناه  پاکستان و ایران
 • فارو : هفت وهشت ثوردوفاجعۀ مرگباردرتاریخ معاصرافغانستان

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت