داســــــــــــــتـــان

 • معروف قيام : ملخ‌ها
 • معروف قيام : جن
 • اسلام الدین اندیش : شکار چی
 • اسلام الدین اندیش : تلاش بیهوده
 • عنایت وهمن : معنـای عـشـق واقـعی
 • دستگیر نایل : شب های سرد زمستان
 • دستگیر نایل : عشق درغربت
 • موسی فرکیش : آتش و طراوت برگ
 • صبورالله سـیاه سـنگ : اگــر بهــار نیاید
 • عیدمحمد عزیزپور : بی زحمت و رنج نان نمیباید خورد
 • موسی فرکیش : آسیاب خشک
 • دستگیر نایل : شرم زمانه
 • محمدصفرخواريکښ : دبالښتونولاريون او ويرژلې خندا
 • دستگیر نایل : حق همسایه
 • موسی فرکیش : خط شماره چهار
 •  قادرمرادی : چشمهای سیاه بهار

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر

  بالا
   
  بازگشت