• فارو : قیام مردمی ٢٤حوت هرات ازدیدبازماندگان شهدا
 • فارو : روزبین المللی زنان درسایۀ خشونت علیۀ زنان
 • فارو : منع لهجه ها وکلمات بیگانه دررسانه ها، نقض آزادی بیان نیست
 • فارو : روسها افغانستان را بی ثبات ساختند ورفتند
 • فارو ; شکنجۀ وسیع مظنونین سیاسی توجیه پذیرنیست
 • فارو : فارویگانه سازمان مدافع عدالت انتقالی نیست
 • فارو : پاکستان بیاهم افغان مهاجرین اوافغان تجاران ڂوروی
 • فارو : هستند کسانیکه فجایع بعد از شش جدی را انکارمیکنند
 • فارو : طالبان باید ازکشتارافرادملکی دست بردارند
 • فارو : واحد نظامی مجاهدین، قدم نخست برای یک جنگ داخلی دیگر
 • فارو : اصطلاح "منافع ملی" بایدرسمأ تعریف گردد
 • فارو : سکوت حکومت درموردتجاوزات سرحدی پاکستان حین مذاکرات سه جانبه
 • فارو : خاطرۀ اسقلال وجنبش امانی گیرا تر ازسال پار است
 • فارو : کرزی ووداع با مصلحت گرایی
 • فارو : مشرانوجرگه باید بداند که انتقاد ازرهبران تنظیمی جرم نیست
 • فارو : اضطراب سران تنظیمی درآستانۀ بیستمین سالزوز هشت ثور
 • فارو : گرایش به عقب که درسال ۱٣٨٦آغازیافت باسرعت بیشترادامه دارد
 • فارو : فارو، سوم حوت، صبورالله سیاه سنگ

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت