داســــــــــــــتـــان

عبدالقیوم :  وینه او مینه له پلرنۍ مينی  تیښته _ شپږمه برخه
 •  داکتر نجیب الرحمن بهروز : خون فروش
 • جلال‌نوراني :رهنورد نامهً قلندر زرياب
 • داکتر عبداللطیف عیاس : شيخ و شراب
 • داکتر عبداللطیف عیاس : شربت داوودخانی
 • عبدالقیوم : وینه او مینه لمړۍ برخه
 • جلال‌نوراني : اوسـانـة شـاخـدار
 • قادر مرادی : گلوله های شادیانه
 • قادر مرادی : آخرین خواب
 • رزاق مأمون : حاجی احسان الله واسماعیل «یون» دریک پرواز به کابل رسیدند
 •  داکتر نجیب الرحمن بهروز : گورآشنا
 •  داکتر نجیب الرحمن بهروز : درماندگی
 • مهران : استیصال
 •  داکتر نجیب الرحمن بهروز : عشق نافرجام
 • بلقیس مل : نامرادی
 •  داکتر نجیب الرحمن بهروز : اشتر
 • بهروز : صبح غم انگیز

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر

  بالا
   
  بازگشت