تــــــــاريــــــــخ

 

 • الحاج عبدالواحد سيدی : ایران پس از نادرشاه
 • الحاج عبدالواحد سيدی : واکنش احمد خان ابدالی در برابرخبر قتل نادر شاه افشار
 • خیرمحمد سولمس : مبدا و پیدایش سامانیان : میراث تباری سامان خودات
 • خیرمحمد سولمس : مبدا و پیدایش سامانیان : فرفه های قبل از اسلام در آسيای ميانه
 • الحاج عبدالواحد سيدی : آخرین شب نادر شاه افشار فرمانروای مقتدر ایران ، هند ، خراسان و فرا دریا
 • خیرمحمد سولمس : مبدا و پیدایش سامانیان _ بلخ
 • الحاج عبدالواحد سيدی : قبل ازتشکیل دولت درانی آخرین روزهای نادرشاه افشار
 • کریم پوپل : گیلانی ها
 • خیرمحمد سولمس : مبدا و پیدایش سامانیان _ سامان خودات
 • الحاج عبدالواحد سيدی : سلاله احمد شاه قسمت دوم _درانی و سدوزائی
 • خیرمحمد سولمس : مبدا و پیدایش سامانیان _ تبار سامان خودات
 • الحاج عبدالواحد سيدی : سلاله احمد شاه
 • خیرمحمد سولمس : مبدا و پیدایش سامانیان ـ بهرام چوبین
 • الحاج عبدالواحد سيدی : ریشهه های تمدن در تاریخ
 • خیرمحمد سولمس : ساسانیان و ترکان
 • خیرمحمد سولمس : مبدا و پیدایش سامانیان
 • الحاج عبدالواحد سيدی : دولت های سرکش امریکا در رأس هرم گسترش جنگ
 • الحاج عبدالواحد سيدی : دانشمندان از قرون وسطی تاعصر روشن اندیشی یا نوزایش
 • شادروان علامه احــمد عــلی کـهـزاد :افغانستان از نظر کیش و آئین
 • الحاج عبدالواحد سيدی : جنبش کار گری در یکصد سال گذشته
 • الحاج عبدالواحد سيدی : جامعه شناسی امریکایی
 • الحاج عبدالواحد سيدی : بحث دوم : جمعیت شناسی
 • الحاج عبدالواحد سيدی : روشها و مبنای تاریخ نگاری در پژوهشهای تاریخی
 • الحاج عبدالواحد سيدی : علل‌ و انگیزه سیاسی انحطاط‌ فاجعه‌آميز سرزمینهای مسلمانان
 • الحاج عبدالواحد سيدی : علل‌ انحطاط‌ فاجعه‌آميزسرزمینهای مسلمانان
 • شادروان علامه احــمد عــلی کـهـزاد :سه مکتوب تاریخی
 • استاد محمد نبی کهزاد :هرات صد سال پیش
 • استاد محمد نبی کهزاد : سیستان صد سال پیش
 • میر غلام محمد غبار : چنگیز خان _ قسمت دوم
 • میر غلام محمد غبار : چنگیز خان
 • شادروان علامه احــمد عــلی کـهـزاد :یک درام رقت انگیز در قلعۀ عاشق شنواری
 • میر غلام محمد غبار : چنگیز خان
 • شادروان علامه احــمد عــلی کـهـزاد : اسلام آباد لغمان
 • میر غلام محمد غبار : اولین سفارت دولت روسیه زاری در دربار افغانستان
 • میر غلام محمد غبار : اولین معاهدۀ افغان و انگلیز در یکنیم صد سال پیشتر
 • شادروان علامه احــمد عــلی کـهـزاد : اناهیتا رب النوع آمو دریا
 • الحاج عبدالواحد سيدی : بازشناسی افغانستان_نادرشاه  افشار در راه  خراسان شمالی
 • شادروان علامه احــمد عــلی کـهـزاد : دیودوت
 • شادروان علامه احــمد عــلی کـهـزاد : فریدون
 • الحاج عبدالواحد سيدی : بازشناسی افغانستان _ نظری به  تحولات سیاسی در سده  های  هفدهم و هجدهم

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر  بالا
   
  بازگشت