تــــــــاريــــــــخ

الحاج عبدالواحد سيدی : بازشناسی افغانستان _ ادامه بایزید روشان
 • کانديد اکادميسين سيستانی : هموطنان عزيز ، کتاب داکتر کاکر را از فهرست ماخذ خوذ حذف کنيد!
 • الحاج عبدالواحد سيدی : بازشناسی افغانستان _ جلد نهم : بخش یکصدو هشتم
 • الحاج عبدالواحد سيدی : گنجینه های باستانی باکتریاباختر
 • الحاج عبدالواحد سيدی : ادامه سلطنت  های صفوی
 • پوهندوی دوکتور محمد عابد حیدری : زندگینامه سلطان شهاب الدین غوری
 • الحاج عبدالواحد سيدی : اوضاع سلطنت های پیرامونی  خراسان  مقارن
 • خالق بقايی : قهرمان کوهستان عبدالریحم خان نایب سالار
 • کاندیدای اکادمیسین محمداعظم سیستانی : انقراض قدرت هزار سالۀ  کیانیان درسیستان
 • الحاج عبدالواحد سيدی : صفویان در  خراسان
 • الحاج عبدالواحد سيدی : باز شناسی افغانستان : پیش منظراقتصاد و  وضع  طبقات  در خراسان و جهان
 • الحاج عبدالواحد سيدی : باز شناسی افغانستان : منشای افغانان
 • الحاج عبدالواحد سيدی : تاریخ امپراطوریهای ماورای خراسان :بخش نود وهفتم
 • پوهندوی دوکتور انور ترابی : طب د ر گستره تاریخ _ قسمت چهاردهم : طب از آغاز سده میلادی تا اخیر قرون وسطی

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر  بالا
   
  بازگشت