داســــــــــــــتـــان

 • موسی فرکیش : آتش
 • عنایت الله پویان : لیونی بابا 
 • موسی فرکیش : میعادگاه خون و شهادت
 • موسی فرکیش : شهر زخمی
 • موسی فرکیش : قالینباف
 • قادرمرادی : لفافه های سیاه
 • خالدعمر اعظمی : بَـرفِ سُـرخ
 • صبورالله سیاه سنگ : دو ســــوی میله هـــا
 • صبورالله سیاه سنگ : اگــر بهــار نیاید
 •  قادرمرادی : مهتابی در ویرانه
 •  قادرمرادی : اژدهایی در آینه
 •  قادرمرادی : اژدهایی در آینه
 •  قادرمرادی : شمعها تا آخر میسوزند
 • خالدعمر اعظمی : عروسی 
 • خارکش : مرگ بر سُندرا
 • زمان هوتک : نیلوفر و آتش
 • خالدعمر اعظمی : کفتر آتشی
 • غلام حيدر يگانه : شاخه گلي براي گلنـدام
 • قادرمرادی : پیرمردی در برف
 • قادر مرادی : سرمه و حون
 • اسماعیل فروغی : گرگها و آدمها
 • شریف حبیبی : چای صبح

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر

  بالا
   
  بازگشت