• مصطفی اورکزی : طنز
 • د ستگیر نا یل : بی خا نگی
 • مصطفی اورکزی : عريضه بمقام محترم رياست دولتی
 • الغيــاث از عقـل پـولاد الغيــاث
 • پولاد : مصلحا
 • خنده ،خنده يک جوال خندهد : فضل الرحيم رحيم
 • سيد حسيب مصلح : كرزيا
 • قلندر و طنزهايی از کابل زمين
 • م.ع.معاشر : مصاحبه اختصاصی پا چاه با  خبر نگار پل لرزانک
 • طنز هايی از کابل زمين
 • مصطفی اورکزی :مصاحبه اختصاصی با جنرال ضيا ء الحق
 • محمد اسمعيل پولاد : شکاری و مله
 • شبان راستگوی : ملاقات پهلوان فضلو و کاکا شيرو
 • از قلم فضل الرحيم  رحيم : کميسيون سراي
 • مصطفی اورکزی : دالخور
 • سياوش : القاعده و الفايده
 • از قلم فضل الرحيم  رحيم : طـــــــــــنــــــــــــز
 • مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر

 • بالا
   
  بازگشت