اکادميسين دستگير پنجشيری : داوری دشوار
مصطفی ورکزی : رخ جديد سياست پاکستان
کانديداى اکادميسين سيستانى : پاسخى به دشنامنامه آقاى سنگ شکن
سنگ شکن : قابل توجه جناب سيستانی
رضا خنجی : پاکستان مرکز تربيه تروريزم و بنيادگرايی اسلامی در جهان
کانديدای اکادميسين اعظم سيستانی : ازسُراب تا مُرداب
سنگ شکن : جسد موميايی شده از افغانستان به سرقت برده شد
سنگ شکن : پا کستا ن ، پشتو نها و طا لبا ن
سنگ شکن : ا یا لا ت متحده یک سکه و د وروی
کانديدای اکادميسين سيستانی :کداميک خطرناک تر است : دهشت افگنی يا توليد مواد مخدر؟
مصطفی ورکزی : پاکستان دشمن آشتی ناپذير افغانستان
دستگير صادقی : پاکستان و خطر جهاد اتومی
اکادميسين دستگير پنجشيری : افغانستان و مسالهً پشتونستان
سنگ شکن : افغانستان ، افراطيون اسلامی و آيندهً پاکستان
سنگ شکن : امريکا و پاکستان از افغانستان چه ميخواهند؟
کانديدای اکادميسين سيستانی : نقش پاکستان در تشديد بحران افغانستان
کانديدای اکادميسين سيستانی : پــشـتــــــونــستــــــــــان : زخم ناسور خط ديورند

بالا

بعدی * بازگشت * قبلی