طـــــــنــــــــز

 • حشمت الله آروین : بادنجان دور بشقاب
 • مهرانگیزساحل : مایکدانه تلویزیون داریم
 • سیدموسی عثمان هستی : همان طوریکه نادرغدارازدین استفاده کردعمرکوروگلب الدین هم
 • سیدموسی عثمان هستی : طنزیکه جزء تاریخ واقعی یک ملت خوش باوربه اثردسیسۀ استعمارشده
 • سیدعبدالهادی مظفری : اشــــــــــک یتــــیم
 • سیدموسی عثمان هستی : طلب گاری ازهمکارلنده غرک وگرداننده رادیوپیام زن درسویدن
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی ـ بخش بيست ونهم
 • سیدموسی عثمان : فدامحمدفدایی مدیرمسوول جریده ملت به سرنوشت اسکندردچارشد
 • زلمی رزمی : وخدا شیطان را آفرید
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی ـ بخش بيست وهشتم
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی ـ بخش بيست وهفتم
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی ـ بخش بيست ششم
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی ـ بخش بيست پنجم
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی ـ بخش بيست ودوّم، بيست وسوّم و بخش بيست وچارم
 • شریف بها : اخلاق اداری خوب یعنی چه؟
 • هادی : به اسقبال نشست پاریس
 • فضل الرحیم رحیم : اعلان ، اعلان ، اعلان حکومتی
 • حبیب الله : جذب افراد بیکاروچوشک بدهن انگلیسی دان
 • ریگمال : دمی با محقق الا سلام والمسلمین
 • دوبيتی های خوب
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی ـ بخش بيست ويکم
 • احمد سعید سپهر : فرصت طلبان و ابن الوقتان بیشتابید
 • سیدموسی عثمان : ملا نصوح ها ی نکته دان درسایت های "موهن لال" جاسوس انگلیس
 • فضل الرحیم رحیم : نامهء یک افسر امریکائی برای خانمش
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی بخش بخش بيستم
 • حبیب الله بها : سرميدهم قدرت نميدهم
 • حميدبرنا : مناظرهء کاکه تيغون وکاکه نقره بخش نزدهم -
 • شريف بها : مصاحبه اختصاصي با آقاي برق
 • فضل الرحیم رحیم : سه هفتهء کروی و صد افرین به قدوس کور ذهن
 • سیدموسی عثمان : نامه سر کشاده به سه هزار برادران سیاستمدارو روشن فکر
 • فضل الرحیم رحیم : کم مانده بود که بی آب شویم
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی بخش هجدهم
 • سیدموسی عثمان : طنزفلکلوری
 • سیدموسی عثمان : گلب الدین حکمتیارمثل گاو خصی مارشال شاه ولی خان درتالارسیاست هنرنمایی می کند
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی بخش هفدهم سال دوم
 • سیدموسی عثمان : طنزفلکلور
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی بخش شانزدهم سال دوم

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر


  بالا
   
  بازگشت