داســــــــــــــتـــان

 • بسم الله ناصری : دشـــمن
 • بسم الله ناصری : پرندۀ بال شکسته
 • بسم الله ناصری : رفع تشنج مُدبرانه بین دو برادر
 • حسیب شریفی : محل متعفن
 •  قادرمرادی : آن سوی سنگ های مرمر
 • سلیمان کبیر نوری : طالب هوشیار
 • حسیب شریفی : چند کوچه دورتر
 • حسیب شریفی : از پشت پنجره
 • حسیب شریفی : پرسش های معلم ناصر
 • بـــــــــــــــــــم الله  نا صری : در گودال عنعنه
 • قادرمرادی : چشم های کیمیا
 • قادرمرادی : مدیر اخبار
 • م. زردادی : موسیه
 • قادرمرادی : صدایی ازخاکستر
 • قادرمرادی : یک نگاه آشنا
 • م. زردادی : بیایید با قهرمانان خود آشنا شویم
 • قادرمرادی : پیرمرد تکمه فروش
 • م. زردادی : طلاق
 • قادرمرادی : از میان سایه ها
 • قادرمرادی : بایسکلچه و نامه ها
 • م. زردادی : ننگ افغانی
 • قادرمرادی : آن سوی سال ها
 • محمداصغرعبادی : همه  به تو رأ ي می د هیم
 • قادرمرادی : توت و نان
 • م. زردادی : قوماندان
 • قادرمرادی : دختر شالی های سبز
 • قادرمرادی : کوچه های زمستان
 • قادرمرادی : و هیچ کس نفهمید
 • قادرمرادی : عزیزم ، خدا حافظ
 • قادرمرادی : زیر دیوار شیرچایی رنگ
 • قادرمرادی : زنجیر ها چنگک ها
 • م. زردادی : زهراء
 • م. زردادی : بابه موسی
 • امین باوري : د مړي  لاس  نیوې !
 • کریم میثاق : نگاهی ِداستان گونه بر رومانِ پُر آوازۀ« سفر ِ پرنده گانِ بی بال
 • اشرف هاشمی : میخواست مرامجاهد بسازد إماخود ملحد شده برگشت
 • اشرف هاشمی : زنا در خانه یی خدا
 • سلیمان کبیر نوری : آرزوی مراد

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر

  بالا
   
  بازگشت