• فارو : قیام بیست چهارم حوت مردم هرات
 • فارو : قیام سه حوت ۱۳۵۸ مردم کابل
 • فارو : نقش ترجمان در اجراآت پناهندگی
 • فارو : نامهٔ سرگشاده به وزارت خارجهٔ افغانستان
 • فارو : رحملهٔ نظامی هدفمند بر کارمندان یک رسانه، حمله بر آزادی بیان وجنایت جنگی است
 • faroe : European Conference “ISIS in Afghanistan”
 • فارو : روسها از تجاوزشش جدی تا همکاری مستقیم با طالبان
 • فارﻭ : گزارش کنفرانس اروپایی " داعش در افغانستان "
 • فارو : قطعنامهٔ کنفرانس سالانۀ فارو _ داعش درافغانستان
 • فارو : روز جهانی طفل و حادثهٔ یوسف بنگی کابل
 • فارو : تجلیل از روز جهانی محو  خشونت علیه زنان 
 • فارو : سر بریدنها  کاسهٔ صبر مردم را لبریز ساخت
 • فارو : تشدید بحران پناهجویی وبی تصمیمی دول اروپا
 • فارو : اسرازیرشدن پناهجویان و بحران سیستم پناهجویی در اروپا
 • فارو : ازدیاد تلفات ملکی وسودجویی ملیشیه سازان
 • فارو : "قوماندان" سالاری‫- ذخایرمخفیسلاح ونقش ناتو
 • فارو : نه به کارطفل، بلی به تعلیم با کیفیت
 • فارﻭ : تجلیل اول می ، یا دسیسه علیه کارگران افغان
 • فارﻭ : متن کامل صحبت تلفونی تره کی با کاسگین ۱۱ ماه بعد از کودتای ۷ ثور
 • فارﻭ : ضروﺭتﺕ مباﺭزﻩ با فرﻫنگ پاکستانی قتل بﻪ ﺍمر ملا
 • گزارش گردهمآیی برای فرخنده : در مقابل محکمۀ بین المللی لاهه
 • faroe : Statement
 • فارو : ضرورت مبارزه با فرهنگ پاکستانی قتل به امر ملا

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت