• سند موثق پيرامون دخالت حامد کرزی درمسودۀ قانون اساسی
 • داکتر سید حسن اخلاق : فراخوان به تامل در احوال وطن
 • مضحکه ای بنام انتخابات پارلمانی در افغانستان
 • احمد عدالت دوست : ائتلاف رومانتيک سياف- محقق  و چشم انداز کشمکش قدرت در افغانستان
 • ن. ضيا رحمان : ملت رااز " چهارآسياب" پارلمان چه كسي راكت خواهد زد؟
 • نذیراحمد صوفی زاده : رقابت بالای کرسی ریاست پارلمان و ائتلاف های پشت پرده
 • هارون يوسفی : طنزی در باره پارلمان
 • اســتاد پـرويـز « نـيــك آ يين » : شورا ، چهـــره ها و امــيد هــا
 • دکتور محمد سلیم مُجاز : طرزالعمل پارلمانی در افغانستان
 • محمداکرام اندیشمند : حقایق نهفته دررقابت وانتخاب رئیس ولسی جرگه
 • محمداکرام اندیشمند : پارلمان ورقابت برسرریاست
 • محمود منجم زاده : افغانستان پس از انتخابات و شرایط کار حقوق بشر در افغانستان
 • گوارا باران : انتخابات، بازي قدرت طبقات حاکم و انتخابات پارلمانی افغانستان، رسوا ترين شکل آن
 • نذیراحمد صوفی زاده : انتخابات پارلمانی وتشکیل پارلمان افغانستان
 • نذیراحمد صوفی زاده : نتایج انتخابات پارلمانی وشوراهای ولایتی افغانستان
 • هارون اميرزاده : فرهنگ تقلب و مبارزه قدرت در افغانستان
 • عظيم بابک : انتخابات افغانستان :استهزای دموکراسی
 • محمداکرام اندیشمند : ویژگیهای انتخابات پارلمانی وچالش های پارالمان منتخب
 • اکادميسين دستگير پنجشيری : دست آوردهای سیاسی   مبارزات  انتخاباتی  پنجشیر
 • عظيم بابک : بد نام ساختن دموکراسی انتخابات پارلمانی در افغانستان
 • دوكتور كاروان : انتخا بات  پارلماني
 •   د ستگیر نا یل :قصه هایی ا ز ا نتخا با ت ها،د ر ا فغا نستا ن
 • احسان كابلي : پارلمان آينده ما و مسله اختلاس 11 ميليارد دالر كمك جهاني
 • کاندیدای اکادمیسین سیستانی : آیامصونیت پارلمانی، مصونیت از محاکمهً تاریخ است؟
 • دکتور نورالحق نسیمی : نگاهی به انتخابات پارلمانی افغانستان
 • اکادميسين دستگير پنجشيری : شرایط ذهنی سالهای  1340- 1352خورشیدی وتجارب مبارزات انتخاباتی حوزه های پنجشیر
 • همت فاریابی : پارلمان آینده كشور در بستر قانون اساسی جدید افغانستان
 • بصیر کامجو : معیار های دموکراسی
 • دیوار های راکتباران شده کابل شاید تصویر های مجرمین خود است
 • متن قانون شوراهای ولايتی افغانستان
 • داکتر ثنا متین نیکپی : لویه جرگه اضطراری
 • پنجشيری : مبارز ات انتخاباتی و  پارلمانی خیزی  بسوی حاکمیت ملی است
 • محمد عارف صخره : تنها انتخابات آزاد ممثل اراده مردم است
 • دستگير صادقي : انتخابات پارلماني, چالشها و پي آمدها __2
 • دستگير صادقي : انتخابات پارلماني, چالشها و پي آمدها
 • عبدا لشکو رخوشه چین :  بیا یید ا نتخا ب نما ییم تا که ا نتخا ب شو یم
 • pdf
 • عابد احمد : انتخابات ونظام های انتخاباتی
 • کميته فرهنگی افغانستانيهای مقيم اوکراين : بذر آفاتی چند در پارلمان کشور
 • احمد جانباز : تقلب در احصائيه نفوس توطئه جديد شوينسم است
 • مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت