طـــــــنــــــــز

 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخش دوازدهم ـ سال دوّم
 • یک حقیقت در طومار طنز
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخش يازدهم ـ سال دوّم
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخش دهم ـ سال دوّم
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخش نهم ـ سال دوّم
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخش هشتم ـ سال دوّم
 • سید موسی عثمان هستی : گرفتاری گلبالدین قاتلیارتوسط پولیس بین ا لمللی
 • سید موسی عثمان هستی : خون شعرنودررگ ?نزوشوخی
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخش ششم و هفتم ـ سال دوّم
 • خاطره های از نمک حلالی ونمک حرامی
 • آگاهی ماهنا مه طنزی وانتقادی بینام درکانادا
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخش پنجم ـ سال دوّم
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخش چارم ـ سال دوّم
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخش سؤم ـ سال دوّم
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخش دؤم ـ سال دوّم
 • سید موسی عثمان : به انترینت آمد کاکا تیغون
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخش يکم ـ سال دوّم
 • سید کرباس پوش : یادی ازسانسورگران مطبوعات درعصروسردارهاشم خان خصی
 • کاکه تیغون در انترنت : خراب طنز عجیب و غریب تیغونم
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخش چهل پنجاهم
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخش چهل وُنهم
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخش چهل وهشتم
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخش چهل وهفتم
 • نجیب الله دهزاد : نامه یی از کابل جان
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخش چهل وپنجم چهل وششم
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخش چهل چارم
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخش چهل وسوم
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخشهای چهلم ,چهل ويکم و چهل ودوم
 • زلمی رزمی :نامه ئی بکابل جان
 • زلمی رزمی :آزادی شاخ دارد يا دم؟
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخش سی ونهم
 • کاکه تیغون : عریضۀ خالی و وادی خاموشان
 • حضرت ظریفی : دایه های مهر بان تر ازمادر
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخش سی و هشتم
 • جلالالدین خان : به یاد بابا المتولکل علی الله محمد ظاهرشاه
 • کاکه تیغون : از خود و بیگانه
 • حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخش سی و هفتم
 • عزيز عليزاده : مقاله يا دشنامنامه؟
 •  حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخش سی و ششم
 •  حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخش سی وپنجم
 • کاکه تیغون : سیاست های انتحاری
 •  حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخش سی وچارم
 • نجیب الله دهزاد : گریانش نکنید، لطفاً
 •  حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخش سی وسوم
 • نجیب الله دهزاد : شعف الاخبار
 • نجیب الله دهزاد : یک خارجی معادل پنج افغانی؟
 •  حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخش سی ودوّم
 •  حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخش سی ويکم
 • یخن پاره : شورا
 •  حميد برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلايی - بخش سی اُم

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر


  بالا
   
  بازگشت