طـــــــنــــــــز

 • حنیف رهیاب رحیمی : تشویشی که ازمطالعه پیدا کردم
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : اســتفاده از نیــروی باد بجــای مــواد منفجــره
 • حنیف رهیاب رحیمی : دیوانه ها
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : دلیل سکوت وزیران فارسیوان
 • کمباور کابلی : توافق  خامنه ای و ملا عمر بر سر پوشش خانم های کارمند
 • حنیف رهیاب رحیمی : طنز فسسسسسبکی
 • کمباور کابلی : کرزی، تلویحا زبان فارسی را« بیگانه» خواند
 • هارون یوسفی : پُسته خانه
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : لشکــرگاه به لشکــرتون تغــیر نام یافــت
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : میــدان هــوایی مــولانا جــلال الــدین محمــد بلخــی
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : شــترســالار مــلا تره خــیل
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : سـنت پـیامـبر مانع اظهـار نظـر علمای دین شـد
 • حنیف رهیاب رحیمی : بحر طویل عاشقی
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : نســتوه نادری وتنــورداغ اســلام
 • وطن پرست : طنزی اندرباب دموکراسی و حقوق بشرغرب
 • حنیف رهیاب رحیمی : وای از دست .....ای بچه ها
 • حنیف رهیاب رحیمی : میخواستم ژورنالیست شوم
 • هارون یوسفی : تنها خس دزد های شان
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : نخـوردیم از آشش کـور شـدیم از دودش
 • نورالدین همسنگر : هرچه بادا باد
 •  نازک مزاج : مصاحبه ای اختصاصی با جلالتمآب رئیس جمهور
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : مافیای زمینخوار فقط زمین ارگ را نه بلعیده
 • وطن پرست : هوشدار ای وطندار
 • دکتور فرید طهماس : کدام ما هشیار بودیم ؟
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : یکی مــرد جنــگی به از صــد هــزار
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : کـــــرزی در پیشــــــگاه ارباب
 • وطن پرست : مرگ بر شرق  - به پیش به سوی غرب
 • دکتور فرید طهماس : در مجلس نماینده گان
 • حنیف رهیاب رحیمی : یاوه سرایی در مهمانی
 • حنیف رهیاب رحیمی : بعد از ۲۰۱۴
 • کمباور کابلی : ایها الناس ، در ایران اسلامی ، هوس مردن  نکنید
 • کمباور کابلی : دوبیتی های سیاسی
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : افغــانســتان در جهــان اول شــد
 • کمباور کابلی : رییس جمهوری که تمرد کرد
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : شـاخ جنـگی مذهـبی در دانشـگاه کابل
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : ســگ مــاهی بجــای نهنــگ
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : محکمـــــه عـــــالی کشـــــور شـــــگاف دعـــــا را گـــــم کـــــرده
 • فضل الرحیم ر : وجدان پیوندی
 • دکتور فرید طهماس : مصاحبه ـ راپورتاژ از فيسبوک
 • فضل الرحیم رحیم : سال 2014 چی رقم یک سال خواهد بود !!!!؟؟؟؟
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی :تنــها کــرزی کــر نیســت
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی :دانشــگاه صلــح اســتاد ربانی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : یاد دوران جهان بخیر
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : از زندان بگــرام بســوی ارگ شــاهی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : ســلاح هــای حــلال و حــرام
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : شـــایســته ســـالاری در حکـــومت کـــرزی
 • کمباور کابلی : پشت ديوار وزارت، مرد ن
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : تائیــد تحــریم مــوســیقی از طــرف ملــک عــبدالله
 • کمباور کابلی : مکالمه تلفنی شير لالا و آقا شيرين
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : دوستی و دشمنی امریکا با پاکستان
 • دکتور فرید طهماس : تفاوتها
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : نقــل مکــان معجــزات الهــی
 • مريم حميدی : مردها درسایت همسریابی دنبال چه هستند؟
 • فضل الرحیم :  خلع فساد
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : زمــزمه هــای شــب هنــگام کــرزی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : قــندی گل در المپیــک لنــدن
 •  نازک مزاج : ملل متحد و هیروئین افغانی
 • دکتر حمیدالله مفید : او  زن! غیرتِ ما ره ندیدی؟
 • دکتور فرید طهماس : دعوتـــــــنـامه
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : ســنت پــیامــبر مــانع اظهــار نظــر مــولــوی کشــاف شــد
 • کارشناس : کرزی صاحب ! این کارتون است ، یا توبرهْ حاتم طایی؟
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : اتحاد زنکه بازان چپی و راستی
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : مــبارزه جــدی کــرزی در مقــابل فســاد مالی و اداری
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : کرزی بالای شکم ملت سنگ بسته میکند
 • دکتور فرید طهماس : طنز در بارهء خودم
 • نازک مزاج : خدمتگاران وطن
 • بدروز پیروز : آگاهی در مورد تدویر مجمع موسسان شرمندگان و نادمان
 • گلمراد : شهردار ما  راسپوتین روزگارما
 • عمر ننګیار : پردی ږيره
 • نازک مزاج : اخبار افغانستان در سال 2100 میلادی
 • نازک مزاج : گل دیگری در واشنگتن به آب رفت
 • سید موسی عثمان هستی یامارک توین افغانستانی : راستی جسدبن لادن درامریکااست؟یامانندروح اش یک طنزاست
 • نازک مزاج : دانستنیهای علمی  و تبصره های افغانی

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر


  بالا
   
  بازگشت