طـــــــنــــــــز

 • قاضی ،مولوی ،آیت الله سید موسی عثمان هستی : احکام زکات فطره(فطریه)ازنظرعلماوشاکران چهاردزددرطنززیر
 • سیدموسی عثمان هستی : مه خواندم شعرهای تو
 • سیدموسی عثمان هستی : درلابلای طنزنوشته شده ولی حرفهای خانم شکریه بارکزی حقیقت دارد
 • طنز : گزارشی از امضای پیمانهای استراتژیک 
 • دکتور فرید طهماس :   فرامین جدید به افتخار 8  مارچ
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : ســــخنان گهـــــر بارامیـــــرالمـــومنیــــن مــــلا عمــــر در باب مقــــام زن در اســــلام به مـــناســبت روز جهــــانی زن
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : محـــترم داکـــتر فـــاروق وردک در یک مســـابقـــه زورآزمـــایی نافــش رفـــته و در شفـــاخـــانه وزیراکــــبر خان بســـتر شـــد
 • سیدموسی عثمان هستی : روح بن لادن درمسجدگلف آنتریوی کانادا
 • عمرننگيار : لنده پيژندنه
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : جهـــاد بر ســـر تقســـیم دالـــر بین مافـــیازادگـــان کابل در ســــفارت افغـــانســــتان
 • عمر ننګیار : دسپكوتول
 • عمر ننګیار : رنګين ژوند
 • عمر ننګیار : آشنايي
 • عمر ننګیار : ډاكټرصاحب
 • سیدموسی عثمان هستی : همان طوريکه طنززبان افشاکر است چشمک زدن هم یک زبان است
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : آیا نصــــوار در جمـــــع شکــــــــننده هـــــــای روزه بشمـــــار می یا خـــــیر
 • بازبین : اندر تألیف فاورق الاخبار
 • بازبین ; اندر باب بی بی مهرو و پوهاند عبدالقیوم وردک
 • عمر ننګیار : چاغ ښکار
 • عمر ننګیار : په ده څه شوي دي؟
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : کــرزی بعـــد از تحمـــل درد فـــراق یار بالاخـــره کـــوچـــه عشـــق بدل کـــرد
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : محمدمحقق و معاملات پشت پرده
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : ســید جمــال الــدین افغــانی میــگوید : مســلمــانان درین اتفــاق نظــر دارند که هــرگــز با هــم متفــق نگــردند
 • همت : مکتب بی بی مهرو بنام قيوم وردک تغيير نام يافت
 • دکتور فرید طهماس : چی گونه مشهور شدم
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : یک بام و دوهـــوا ، یک اســـلام و دو حکــــم ، فتـــوای حجــــاب اســــلامی از طـــرف پدر طالـــــبان
 • دستگیر نایل : عدالت زمانه
 • مصطفی اباسین : استقامت
 • دکتور فرید طهماس : سربازانِ شاشوک، امریکایی نیستند
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : حــالا که آب بگلــو رســیده و مــرگ در یکقــدمی در کمــین نشســته تیـــــــکه داران معــــــامــله گــر به اصــلاح طلــبان مجــادله گــر تبــدیل شــده اند
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : محتـرم حامــد کــرزی پانزده جــوال کلــوخ اصــل قــندهــاری برای برادران ناراضش در قطــر فــرســتاد
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : بایدن معـــاون رئیس جمهـــور امــــریکا به نرخ روز نان خـــورده و میـــگوید که طالــــبان دوســـتان امــــریکا اند
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : جــنرال حمــید گل گفــته بود که : مــولــوی حقـــانی و گلـــب الــدین مـــانــند او پاکســـتانی اند ، آیا او کســـان دیگـــر را فــــرامـــوش نکــــرده ؟
 • طنزی : کیـــریـــــــــــنا , نی , بلـــکـه تــــیـریــــــنا
 • مصطفی اباسین : مصاحبه اختصاصی با جنرال ضياءالحق
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : برادران راض و ناراض کــرزی بر ســــر ســوخــــتاندن مـــــکاتب به توافـــــق رســـــیدند
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : به امـید پــیروزی هــای هــر چــه بیشــتر تیــم قهــرمــان فــوتــبال کشــور ما
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : نظـر به فـتوای امـیرالمـومنـین ملا عمـر بازی فـوتبـال در شـرع اسـلام حـرام و فقط بازی کرکت حـلال است
 • عنايت : دو طنز زيبا
 • مصطفی اباسین : دالخور
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : ســنگســار عــدد سی و نه دست آورد بی نظــیری در تاریخ لــویه جــرگــه
 • همت : ارباب حلقه ها
 • سیدموسی عثمان هستی : طنز
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : ترقی های عالم رو به فرداست ... ببین ما را که سر پس می ترقیم
 • مصطفی اباسین : بمقام محترم رياست دولتی
 • سیدموسی عثمان هستی : طنزپرکاه پامیرنما
 • محمدیعقوب هادی : کیسه مالان بی حمام
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : هر کشوری که به پاکستان حمله کند افغانستان در کنار پاکستان خواهدبود
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : وصــیت محــترم حــامــد کــرزی به فــرزند دلبــندش مــیرویس جــان در بابت حفــظ چــپن و تخــت و تاج !
 • صبورالله سـیاه سـنگ : شـــماره تلفـون از راه تلفـون
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : کــرزی با صــدور فــرمــان حمــله به خیمــه سیمــین بارکــزی غــیرت افغــانیش را تثبــیت کــرد و مــارشــال شلغــم لقــب مــارشــالی را برایش حــلال ســاخــت !
 • سیدموسی عثمان هستی : طنزی پيرامون طاووس تورنتو
 • ا.پ. سرگردان : نامه محبت آمیز پروفیسور ملا ربانی به همقطارانش
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : معادله دو مجهوله توطئه فریب مردم توسط کرزی یا توطئه قتل کرزی توسط برادران ناراض
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : بالاخره بعد از قتل ملا ربانی باقیماندگان خطر را جدی پنداشته و در فکر حفاظت جان شدند
 • فضل الرحیم رحیم : به پیش بسوی حمام های شهر
 • سیدموسی عثمان هستی : طنزکرگسان بالشکرطیبه
 • مصطفی اباسین : مرامنامه حزب جديدالتاسيس  منفعت خواه
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : مایکروشینکوف اختراع بینظیری در جهان علم و تخنیک توسط مافیای افغانستان
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : قلـــب رؤف کــــرزی از دیدن چهــــره غمگـــــین کـــودکــــان فـــوراً بدرد می آید
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : استاد ربانی در اثنای انتقال غنایم صلح از کابل به بدخشان در بین راه شهید شد
 • دکتور فرید طهماس : معلم اخلاق
 • سیدموسی عثمان هستی : درودبرتوای بزشاخ زن قهرمان
 • فضل الرحیم رحیم : طرح روزنامه انگریزی " بند بلا بند " برای بن دوم
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : افســوس که در آخـــرین لحظــات کشــتی ناف معــــنوی رفت ورنه گلــم کـــرزی جمـــع بود
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : آقای نجفی با کمال افتخار به دوستانش میگوید که او کرزی را رئیس جمهور ساخته
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : داود عمرزی : امریکا دشمن مشترک دو کشور دوست و برادر پاکستان و افغانستان است
 •  سیدعبدالله اکبر : گفتگوی دو نسل
 • دستگیر نایل : سرقت ادبی
 • دکتر حمیدالله مفید : راه حل دشواری های سیاسی حزبی
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : ختـــــم پروژه تبـــــــدیل طـــــالب تنـــــــــدرو به طــــــالب میـــــــــــانه رو
 • فضل الرحیم رحیم : رسانه ها و دعای بد
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : ایجاد کمسیون ویژه حل منازعات سرحدی در جواب راکتباران پاکستان
 • دکتور فرید طهماس : پتلونِ شیرلالا
 • دکتور فرید طهماس : جوانِ عجیب
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : دیموکراسی افغانستان اکنون به درخت تنومندی ماند
 • سیدعبداله اکبر : هُنروالا
 • دکتور فرید طهماس : نمرهء تلیفون
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : اوســامه بن لادن از شــکم مــاهــی به امــیر المــومنــین ملا عــمر پیــام فرســتاد
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : هیــــــــولای طــــالـــــبان وســــــیله خوبی در دست گـــــرگـــــان باران دیده آی اس آی پاکســــــتان
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : بحران اقتصادی کابل بانک تقصیر مافیای اقتصادی نه بلکه از شاروال کابل است
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : اوســـاما بن لادن در جهنـــم رئیس انجمـــن جنایتـــکاران بین المـــلل مقـــرر شـــد
 • فضل الرحیم رحیم : مژده ، مژده و بازهم مژده
 • محمدیعقوب هادی : معنا نامه
 • سائپس : کنش ها و واکنش ها
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان مبارزه قاطع را در مقابل گدا های شهر کابل اعلام کرد
 • دکتور فرید طهماس : قندآغای پوسته رسان
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : دو کارتون زيبا

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر


  بالا
   
  بازگشت