تــــــــاريــــــــخ

 • عبدالواحد سیدی : خراسان بعد از اسلام
 • عزیز آریانفر : نبرد افغانی استالین - بخش  بیست و نهم تا بخش سی و سوم
 • انجنیرزلمی نصرت مهمند: افغانستان د«جواهر لعل نهرو»له نظره
 • داکتر فريار کهزاد : مقايسه دو کتاب هم عنوان و هم مطلب
 • بنياد فرهنگی کهزاد : دافغانستان پخوانی تاريح
 • محمدعوض نبی زاده : بامیان یکی ازسرزمینهای کهن وتاریخی افغانستان
 • پوهندوی محمد عابد حیدری : عوامل اضمحلال وفتور غزنویها
 • عبدالواحد سیدی : باز شناسی افغانستان _  ذکر بعضی از سلسله های شاهی باز مانده از کوشانیها و یفتلی ها و سایر تبار ها که مقارن اسلام در خراسان حکم میراندند - بخش چهاردهم
 • سهیل سبزواری : تاریخ افغان ها- فصل 31
 • ترجمه و پژوهش  خلیل وداد : از انقلاب اکتوبر تا انقلاب ثور
 • سید همایون شاه عالمی : دری سرایان هند
 • سید همایون شاه عالمی : بلخ _ قسمت دوم
 • سهیل سبزواری : تاریخ افغان ها- فصل 26 – وضع کابل فصل 27 – 28 - 29 و 30
 • سیدهمایون شاه عالمی : هند و – سومریان
 • عبدالواحد سیدی : باز شناسی افغانستان _  دوره  خلفا و گسترش اسلام بجانب فارس و خراسان عمر خلیفه دوم
 • سهیل سبزواری : تاریخ افغان ها- فصل بيست و چهارم وبيست پنجم
 • سهیل سبزواری : تاریخ افغان ها- فصل نزدهم،بیستم و بيست،يکم وبيست دوم
 • کتورخلیل ودادبارش : افغانستان-آستانهءحوادث
 • سیدهمایون شاه عالمی : اماکن آریانا
 • سهیل سبزواری : تاریخ افغان ها - فصل شانزدهم ،هفدم و هژدهم
 • سیدهمایون شاه عالمی : انتقال دارالسلطنه از قندهار به کابل
 • سهیل سبزواری : تاریخ افغان ها - فصل چهاردهم – اقدامات حبیب الله خان
 • عزیز آریانفر : نبرد افغانی استالین
 • عبدالواحد سیدی : باز شناسی افغانستان - آریائیها کیها هستند و از کجا آمده اند؟
 • سهیل سبزواری : تاریخ افغان ها - فصل سیزدهم – مرگ شاه محمود
 • عزیز آریانفر : عیاری از خراسان
 • سهیل سبزواری : تاریخ افغان ها - وعده های کامران
 • سهیل سبزواری : تاریخ افغان ها - تخت نشینی شاه محمود - سیمای شاه شجاع
 • سهیل سبزواری : تاریخ افغان ها ـ فصل نهم – افغانستان بهنگام مرگ تیمورشاه
 • سهیل سبزواری : تاریخ افغان ها ـ فصل هفتم و هشتم
 • سهیل سبزواری : تاریخ افغان ها ـ فصل ششم
 • سهیل سبزواری : تاریخ افغان ها ـ فصل پنجم
 • داکتر فريار کهزاد : تاريخ يا افسانه؟
 • شادروان علامه احمدعلی کهزاد : امپراطوری کوشان
 • سهیل سبزواری : تاریخ افغان ها ـ فصل چهارم
 • سهیل سبزواری : تاریخ افغان ها ـ فصل سوم
 • شادروان علامه احمدعلی کهزاد : آريانا
 • سهیل سبزواری : تاریخ افغان ها ـ بخش دوم
 • سهیل سبزواری : تاریخ افغان ها
 • شادروان علامه احمدعلی کهزاد : فيروز کوه
 • شادروان علامه احمدعلی کهزاد : تيوره
 • شادروان علامه احمدعلی کهزاد : آهنگران يکی از قلاع تاريخی غور
 • شادروان علامه احمدعلی کهزاد : منارجام
 • شادروان علامه احمدعلی کهزاد : برکوشک
 • شادروان علامه احمدعلی کهزاد : برکوشک يکی از قصرهای عالی و با شکوه فيروزکوه
 • غلام علی فگارزاده : درسهای آموزنده ازتاريخ درخشان دورۀ سلاطين غور
 • شادروان علامه احمدعلی کهزاد : زارمرع منديش
 • شادروان علامه احمدعلی کهزاد : قلعهً خيسار
 • شادروان علامه احمدعلی کهزاد : مدرسهً جامی هرات يک بنای مهم تاريخی
 • عزیز آریانفر : ریشه های بحران ها و چالش ها در کشور و جستجوی راهیافت های سازنده
 • شادروان علامه احمدعلی کهزاد : مدرسه و خانقا شاهرخی درهرات
 • سهیل سبزواری : پژوهشی دربارۀ اِتنوگرافی یا تبارشناسی افغانستان _ قسمت چهارم
 • پروفيسور لعلزاد : چکونگی ايجاد کشوری بنام افغان ستان

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر

  بالا
   
  بازگشت