• دستگير صادقي : در سوگ انهدام تنديس های باميان
 •  سميع رفيع : بحثی در مورد مثنوی مولانا از ديدگاه روانشناسی
 • فضل الرحيم رحيم : زندگي همين است
 • محمود نجفی : سروده های نجف علی خان
 • شبي با شـــــــــــــــــــاعرانه هاي ســــــميع رفيع
 • چند سروده های تازه ازسمیع رفیع
 • سخنرانى بشير سخاورزپيرامون نقش غالب به عنوانِ شاعر فارسى و شام غزل
 • بشير سخاورز : صعود و نزول سبک هندی
 • د ستگیر نا یل : محمد علم « سا حل» شا عری ا ز د یا ر فرا مو شی
 • دکتور ب . شیوا مل :  ابوعلي سيناابر مرد خرد گرا و اهریمن ستیز
 • سمیع رفیع : با مولانا :                  قسمت چهارم
 • امام عبادی : ابراهيم خليل
 • بشير سخاورز  : وخشوری اشراقيون
 • سلیمان راوش : تعلق در شعر خداوندگار سخن و معانی ملک الکلام حضرت بیدل
 • متن سخن راني جناب سميع رفيع بمناسبت ((  شبي با حافظ )) در جمع ياران همدل
 • د ستگیر نا یل : چونکه بیر نگی ، ا سیر رنگ شد
 • امام عبادی : شــــــــــايـــــــــــــــق جــــــــمـــــــــــــال
 • متن سخن راني جناب سميع رفيع بمناسبت عرس بيدل در جمع ياران همدل
 • استا د صباح : مها جر، مهاجرت وتا ثيرا تنامطلوب فرهنگي آن
 • ا. پولاد : امید هنری
 • سمیع رفیع :سرگذشت بودا و ابراهيم ادهم
 • سمیع رفیع : ادب و فرهنگ : شعر چيست؟ :قالب هاي شعر فارسي
 • استادصباح : شاعران ونويسندگان کلاسيک کشورما
 • سمیع رفیع : ادب و فرهنگ
 • نورضيا اديب : معلم، مشعل فرهنگ وعلم
 •  د ستگیر نا یل : بحثی د ر باره ء:  همسا یه و همسا یگا ن
 • سمیع رفیع : مناجات 
 • استاد صباح : عشق دريک نگاه فلسفي
 • عزیزالله ایما : قهارعاصی : یادِ آن« گل سوری» گلستان شعر فارسی
 • نصير مهرين : دوسال از مرگ اندوه آفريدهً دوکتور جاويد گذشت
 • سمیع رفیع : نگاهي به شعر و موسيقي در دونيم دههء آخر
 • وحيد انصاري : کـــريم شفايی
 • احمد شـــاه عبادی : به بهانه ی صدمین سالگرد « پابلو نرودا»
 • سمیع رفیع : با بیدل
 • د ستگیر نا یل : ( ر قیب
 • پنجشیری : دربارهء پیوند تباری ملا لی جویا با فقید محمد سرور جویا
 • سمیع رفیع : حاجی غلام سرور دهقان کابلی
 • عزیزالله ایما : بزرگی در راه است
 • دوکتورمحمد شعيب مجددی : مسابقه تير اندازی در زمان تيموريان هرات
 • سمیع رفیع : چند سروده های تازه
 •  د ستگیر نا یل : « نمک »د ر شعر فا ر سی
 • در سوگ ليلی صراحت روشنی
 • سمع رفيع : با مولانا ـــ قسمت سوم
 • سميع رفيع : صاحبان اهل قلم و فرهنگیان ارجمند
 • د ستگیر نا یل : یاد داشتی بر نو شته ء جنا ب کو شا ن ا فضلی
 • سميع رفيع : با مولانا ـ قسمت دوم
 • فضل الرحيم رحيم : به بهانه بيست و پنجمين سالگرد مرگ احمدظاهر
 • سميع رفيع : مولانا فیض کاشانی
 • سميع رفيع : با حافظ
 • استاد صباح : در نگي برا ند يشه فيلسوفا نه ( خيا م )
 • سايت نی : بيدل؛ آیينه حيرت
 • فرجار کوشان افضلی : نکاتی چند پيرامون نوشته های جمرود و نايل
 • سميع رفيع : با مولانا
 • دستگير نايل : سيمای انسان در ادب و فرهنگ فارسی
 • دستگير صادقی : تلاش در جهت ايجاد و گسترش فرهنگ گفتگو
 • سميع رفيع : وحدت وجود و شهُود در كلام بيدل
 • فتح محمد سامع :جلوه هاي از شکوه قرآن و باز تاب آن در جان و جهان
 • داکتر نظر مرادی : راه پاسداری از مواريث فرهنگی
 • سميع رفيع : با بيدل (رح) ـ
 • استاد صباح : میله سمنک د رعنعنا ت پسند یده مرد م ا فغا نستا ن
 • مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر

 • بالا
   
  بازگشت