تــــــــاريــــــــخ

 • شادروان علامه احــمد عــلی کـهـزاد : نگاهی بر نتايج آفاقی تحقيقات باستان شناسی در افغانستان
 • نوراحمدرجاء : درويش علي خان هزاره درپيشاپيش ؛  پيش گفتار تاريخ هزاره
 • شادروان استاد احــمد عــلی کـهـزاد:موزه های امريکا و آثار تاريخی و فرهنگی افغانستان
 • شادروان استاد احــمد عــلی کـهـزاد: موزه کابل
 • انجنير هادي پويان : درويش علي خان هزاره اولين حاكم هراتِ افغانستان
 • شادروان استاد احــمد عــلی کـهـزاد : قره کمر و منديگک : دو کانون جديد زندگانی قبل التاريخ در افغانستان
 • شادروان استاد احــمد عــلی کـهـزاد : مدنيت اوستايی
 • شادروان استاد احــمد عــلی کـهـزاد : آثارمعماری عصرعزتويان
 • صدیق رهپو طرزی : ماو فراسوی زمانه و تاریخ
 • انجنییر نجیب الله احمدی ملی یار : بیست و هشتمین سالروز از تهاجم قوای سرخ به قلمروقانونی کشور افغانستان

 • شادروان استاد احــمد عــلی کـهـزاد : ابوعلی سينای بلخی
 • شادروان استاد احــمد عــلی کـهـزاد : سرخ کوتل
 • شادروان استاد احــمد عــلی کـهـزاد : مسکوکات قديمی افغانستان
 • شادروان استاد احــمد عــلی کـهـزاد : ورود امیر شیر علی خان بار اول بحیث پادشاه افغانستان در کابل
 • شادروان استاد احــمد عــلی کـهـزاد : در اطراف قضایای قـتل کـیوناری
 • شادروان استاد احــمد عــلی کـهـزاد : قتل شاه شجاع
 • شادروان استاد احــمد عــلی کـهـزاد : سقوط  غزنی در 1839
 • شادروان استاد احــمد عــلی کـهـزاد : معائدۀ تسلیمی
 • شادروان استاد احــمد عــلی کـهـزاد : تخلیۀ کابل از قوای انگلیسی در جنوری 1842
 • انجنیر سخی ارزگانی : گزینه خشونت های خونین از تاریخ افغانستان : قسمت نهم
 • غلام محمدمحمدي : سرحد ((ديورند)) باطلاق تاريخ معاصر افغانستان، پاكستان و نيروهاي ناتو
 • صوفی زاده تلاشجو : امیرحبیب الله کلکانی و 9 ماه سلطنت
 • پروفيسورعنايت الله شهرانی : زندگينامهً شه محمدولی خان دروازی
 • شادروان استاد احــمد عــلی کـهـزاد : مسجد سنگی در باغ بابر
 • نبی قانع زاده : تاریخ وگذشته ای کوچی ها در هزارجات
 • شادروان استاد احــمد عــلی کـهـزاد : سلطان علأ الدین جهانسوز
 • شادروان استاد احــمد عــلی کـهـزاد : تاریخ ادبیات افغانستان
 • شادروان استاد احــمد عــلی کـهـزاد : غـازی بابایامحـمـد جـانـخان غـازی
 • میرهاشم هاشمی : تشکیل جمعیت وطن وجان نثاریهای احمدعلی کهزاد بدربار آل یحیی
 • پروفيسورعنايت الله شهرانی : شاه محمد ولی خان دروازی وکيل السلطنت اعليحضرت اميرامان الله خان
 • پروفيسور لعل زاد : بحثی پيرامون نامهای تاريخی وجغرافياوی ديروزی آريانا ، ايران ، فارس و خراسان
 • دیپلوم انجنیر عبدالقدیرصوفی زاده-درخیل : نظام های دیموکراسی ، نوع انتخابات واستبداد رژیم های سیاسی
 • داکتر کمـــــال : جناب « فریار کهزاد » طفره میروند
 • شادروان استاد احــمد عــلی کـهـزاد : بنای شهر هرات
 • داکتر فـریار کـهـزاد : به جواب تشکیلات چهار نفره
 • پیر مرد مرموزی در یکی از بالاخانه های چار چتۀ کابل : شادروان استاد احــمد عــلی کـهـزاد
 • داکتر کمـــــال : پاســـــــخ به جـــــــناب داکتر انجنیر فـــــریار کهزاد ، اعلی الله تعالی مقامه
 • شادروان استاد احــمد عــلی کـهـزاد : وادی ارغنداب
 • عنایت الله شهرانی : قابل توجه آقای انجنیرفریارکهزاد
 • شادروان استاد احــمد عــلی کـهـزاد : مجذوب لایخــوار پیر طریقت سنائی غزنوی
 • داکتر فریار کهـزاد : مـنـدیــش دارالملک شنسبانی هـای غـوری
 • انجنیر سخی ارزگانی : گزینه خشونت های خونین از تاریخ افغانستان : قسمت هفتم و هشتم
 • نجيب الله عظيمي : چگونه گي تفاهم نظر در حزب دموكراتيك خلق افغانستان در دوران هاي.......بخش سوم
 • نجيب الله عظيمي : چگونه گي تفاهم نظر در حزب دموكراتيك خلق افغانستان در دوران هاي.......بخش دوم
 • داکتر فريار کهزاد : رابطۀ افغانی : ماجراجوئی های فوق العادۀ جنرال الـدرد پاتـنجر ـ فصل اول ـ دوم الف ، ب و ج
 • لغمان : شادروان استاد احــمد عــلی کـهـزاد
 • انجنیر سخی ارزگانی : گزینه خشونت های خونین از تاریخ افغانستان : قسمت ششم
 • سیری بر تاریخ هزاره ها در پاکستان _ قسمت آخر
 • پـنـجـشیـر : شادروان استاد احــمد عــلی کـهـزاد
 • انجنیر سخی ارزگانی : گزینه خشونت های خونین از تاریخ افغانستان : قسمت  پنجم
 • بومان علی قاسمی : سیری بر تاریخ هزاره ها در پاکستان _ قسمت سوم
 • داکتر فریار کهزاد : دیموکراسی و آزادی بیان در آریانای باستان
 • انجنیر سخی ارزگانی : گزینه خشونت های خونین از تاریخ افغانستان : خشونت و استبداد مطلق العنان دولت شاهی نادرخان
 • استاد احمد علی کهزاد : خراسان از نظر معنی لغوی، جغرافیائی و تاریخی
 • نجيب الله عظيمي : چگونه گي تفاهم نظر در حزب دموكراتيك خلق افغانستان در دوران هاي.......
 • حشمت الله آروین : رایزنی های سیاسی در ادوارتاریخ افغانستان
 • داکتر فریار کهزاد:تاریخ ادبیات افغانستان
 • انجنیر سخی ارزگانی : گزینه خشونت های خونین از تاریخ افغانستان
 • خواجه بشير احمد انصاري : سيماي محمد در آئينه كتاب مقدس
 • داکـتـر انجـنیـر فـریار کـهـزاد : تبصرۀ چوکره ها در مورد تحقیقات  و تاریخ نگاری استاد احــمد عــلی کـهـزاد
 • کمال کابلی : تاریخ نویسان اجیر ، جعل کننده گان تاریخ اند
 • بومان علی قاسمی : سیری بر تاریخ هزاره ها در پاکستان
 • سیدحسن رشاد : دو یاد و دو خاطره

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر

  بالا
   
  بازگشت