فـــــــــــرهنـــــــــــــگـــــــــــــی


زبان فارسی

نوروز باستان

 • داکترغلام حيدر يقين : آیین عیا ری و جوانمردی - قسمت 26
 • داکترغلام حيدر يقين : آیین عیا ری و جوانمردی - قسمت 25
 • داکترغلام حيدر يقين : آیین عیا ری و جوانمردی - قسمت 24
 • داکترغلام حيدر يقين : آیین عیا ری و جوانمردی - قسمت 22
 • داکترغلام حيدر يقين : آیین عیا ری و جوانمردی - 21
 • داکترغلام حيدر يقين : آیین عیا ری و جوانمردی - قسمت بیست ویکم
 • داکترغلام حيدر يقين : آیین عیا ری و جوانمردی - قسمت نزدهم
 • انجنیرغلام سخی ارزگانی: سال روز سوگواری تخریب مجسمه های بودای بامیان
 • عبدالكريم تمنا هروى : جشن شيطان
 •  داکتر عارف پژمان : ديو سپيد
 • راحله يار : اهدا به ققنوس های وطنم
 • منصور سایل شبآهنگ : دلبستگی
 • احمدشاه عبادی: سخنی چند به بهانه روزجهانی کتاب
 • سراج الدین ادیب : فلسفه و واقعهء جانسوز دومجسمه بودا در افغانستان
 •  لطیف کریمی استالفی : من ناله می نویسم
 • خالق بقايی پاميرزاد : غبار درآيينهً تاريخ
 • پاسخ جناب پروفيسور شهرانی به محترم ميرزايی
 • نوری : آمد به شهر ما
 • انجنیر خلیل اللــه روًوفـــی : درجغـرافیای مظلــــوم
 • داکتر غلا م حيد ر يقين : آیین عیا ری و جوانمردی _ قسمت هژدهم
 • فضل الرحيم رحيم : به ياد بود از استاد رفيق صادق فقيد-1309  -1365 خورشيدي
 • محمد عثمان نجيب : فرهنگ و تهاجم فرهنگي يعني چي؟
 • داکتر فریار کهزاد : تبصرۀ بر: “تاّثیرات ناگوار انحرافات تاریخی
 • سروده های همايون مجيد
 • توفيق امانی : خوشه هايی ازخرمن پربارادبيات، تاريخ وفرهنگ ـ قسمت دوازدهم
 • جانبازنبرد : نقش هاي جاودانه درنگين تاريخ _ قسمت چهارم
 • اسکاري : خورجين عطار _ بخش هفتم
 • توفيق امانی : خوشه هايی ازخرمن پربارادبيات، تاريخ وفرهنگ ـ قسمت يازدهم
 • جانبازنبرد : نقش هاي جاودانه درنگين تاريخ _ قسمت سوم
 • اسکاري : خورجين عطار _ بخش ششم
 • حفيظ حازم : فصل گل
 • دكتر اكرم جودى : سبك هاى موجود در نگارش فارسى
 • تمیم (کمت) مصلح : سراب
 • سوگ و ماتم در سفر بی برگشت هنرپیشه ء تیاتر و کارتونیست چیره دست کشور
 • دوکتورنصیرندا :  بخـشیده انــد
 • داکتر محمد شعیب مجددی : درخت
 • گفتگوی هارون يوسفی با جرمين جکسون
 • انجنیرخلیل روًوفی :دری فارسی ویا فارسـی دری یک زبان واحدیست
 •  داکتر عارف پژمان : جغد ها نوحه گرند
 • جانبازنبرد : نقش هاي جاودانه درنگين تاريخ _ قسمت دوم
 • اسکاري : خورجين عطار _ بخش پنجم
 • توفيق امانی : خوشه هايی ازخرمن پربارادبيات، تاريخ وفرهنگ ـ قسمت دهم
 • داکتر غلا م حيدريقين : آیین عیا ری و جوانمردی _ قسمت هفدهم
 • داکتر غلا م حيدريقين : آیین عیا ری و جوانمردی _ قسمت شا نزدهم
 • جانبازنبرد : نقش هاي جاودانه درنگين تاريخ
 • اسماعیل خراسان پور : سرنوشت باغ
 • فضل الر حیم رحیم : فیروزه نشانهء از مقاومت در برابر غم و درد روزگار
 • ميرزايي : پرسشي در باره سيد جمالدين افغاني
 • منصور سایل شبآهنگ : چند شعر از هانس کروپا
 • توفيق امانی : خوشه هايی ازخرمن پربارادبيات، تاريخ وفرهنگ ـ قسمت نهم
 • اسکاري : خورجين عطار _ بخش چهارم
 •  دوکتوراحد وفامعصومی : شرمِ سنگ شدن وننگِ سکوت درفرهنگ آزادگان
 • سعيد : مولانا جلال الدين بلخی ترک تبار است
 • اسکاري : خورجين عطار _ بخش سوم
 • توفيق امانی : خوشه هايی ازخرمن پربارادبيات، تاريخ وفرهنگ ـ قسمت هشتم
 • داکتر سلامت شیفته : یادی از سر زمین شمالی قدیم
 •  دوکتوراحد وفامعصومی : ای صاحب خانه تاچند؟
 • توفيق امانی : خوشه هايی ازخرمن پربارادبيات، تاريخ وفرهنگ ـ قسمت هفتم
 • اسکاري : خورجين عطار _ بخش دوم
 • اسکاري : خورجين عطار _ بخش اول
 • توفيق امانی : خوشه هايی ازخرمن پربارادبيات، تاريخ وفرهنگ ـ قسمت ششم
 • دستگیر نایل : حقیقت تاریخ، یا تحریف تاریخ؟
 • اکتر سلامت شیفته : معرفی و اشعار
 • عزیز محمدآما ج : تقريظ برکتاب خوشه ها خرمن می گر د د
 •  دوکتوراحد وفامعصومی : ازستارهِ راستین ، تاستارهِ دروغین
 • داکتر غلا م حيدريقين : آیین عیا ری و جوانمردی _ قسمت پانزدهم
 • توفيق امانی : خوشه هايی ازخرمن پربارادبيات، تاريخ وفرهنگ ـ قسمت پنجم
 • دريا از " ديدارها " تا المپيا
 • دستگیر نایل : زنده گی ،نقد هزار آزار است
 • زردادی : عید قربان مبارک
 • توفيق امانی : خوشه هايی ازخرمن پربارادبيات، تاريخ وفرهنگ ـ قسمت چهارم
 •  دوکتوراحد وفامعصومی : اخبارورسانه های خبری
 • حميد برنا : وحدت
 • توفيق امانی : خوشه هايی ازخرمن پربارادبيات، تاريخ وفرهنگ ـ قسمت سوم
 • دستگیر نایل : عرس مولا نا، در هالند
 • داکتر غلا م حيدريقين : آیین عیا ری و جوانمردی _ قسمت چهاردهم
 • توفيق امانی : خوشه هايی ازخرمن پربارادبيات، تاريخ وفرهنگ ـ قسمت دوم
 • زردادی : سردوه های تازه
 • تمیم (کمت) مصلح : پا به پا
 •  دوکتوراحد وفامعصومی : ازآرَش باید آموخت
 • سید احمد شاه دولتی فاریابی : رقص سماع راهی بسوی قرب خد ا
 • توفيق امانی : خوشه هايی ازخرمن پربارادبيات، تاريخ وفرهنگ
 • غلام حيدر يگانه : جـلال الدين جـلالي، يكي از سلاطين سخن غور
 •  دوکتوراحد وفامعصومی : فاشیزم 
 • عزيزالله ظريف : افتخار بر ميهن
 • دوکتورنصیر ندا :     هشـــدار 
 • فضل الرحیم رحیم : بسته شدن وانتقال موزیم افغانستان درسویس
 • داکتر غلا م حيدريقين : آیین عیا ری و جوانمردی _ قسمت سیزدهم
 • کاوه آهنگر : نمادگرایی و جلوه های آن در ادبیات و هنر
 • دستگیر نا یل : آب و دانه
 • ميرزمان الدين مصلح : برات هستى
 • منصور سایل شبآهنگ : گلنار و آیینه
 • جان آغا اقبال : طفل مكتب
 • دوکتور محمدانور ترابی : قافلهً سوگوارو الماس اميد
 • دوکتوراحد وفامعصومی : کیست بابا ؟
 • انجنیرخلیل الله روًوفی : بامداد کـــــــــــاذب
 • ملالی پاييزپوپل : پاسخی به ترهات يک طلبه مديحه گوی
 • انجيلا پگاهی : دوسرودهً تاره
 • تمیم مصلح : یک هوا وبام ها
 • داکتر غلا م حيد ر « يقين » : آیین عیا ری و جوانمردی _ قسمت دوازدهم
 • مصطفی پيام غزنوی : «نويسنده بزرگی» که ميخواهد «الگو » باشد
 • دکتـــر صاحبنـــظر مـرادی : زادگــاه زردشــــت در کــــجـــاســـــت؟
 • محمد صادق دهقان : قصه­گوي كابلي، کام پارسی­زبانان را با «قند پارسی» شیرین كرد
 • ماریا دارو : دو سرودهً تازه
 • دوکتوراحد وفامعصومی : عشق ،عقل ، همت وغفلت
 • دکتور نصیر ندا : وطندار
 • دستگیر نایل : همجنس گرایی، و شاهد بازی
 • همایون مجید : قطره اشکی در پای  بودا
 • داکتر حکيمی : عيد زيرگل و باغبان
 • دوکتور خلیل وِداد : در سوگ استاد محمد اکبر شورماچ
 • یا دی از هفتاد وچهارمین سالروز روانشاد محمد طاهر بد خشی
 • منیر سپاس : عید
 • عبدالقیوم ملکزاد : شبی والاتر از هزار ماه
 • عزيزالله ظريف : عـــيـــد شـــمـــا مــبــارک
 • سروده های پرتونادری
 • گفت وشنود فضل الرحیم رحیم خبر نگار  ازاد با محمد شفیق  کبیر  اواز خوان موسیقی رپ
 • گفت وشنود فضل الر حیم رحیم خبر نگار ازاد با حمید الله عمر یار اسا س گذار نقاشی کهکشانی
 • عزيزه عنايت : عیــــــــد
 • داکتر غلا م حيد ر « يقين » : آیین عیا ری و جوانمردی _ قسمت دهم
 • پوهنوال دکتورلعل زاد : آرامگاه ناصرخسرو نیازمند توجه جدی است
 •  دستگیر نایل : میهن ومسالهء شهروندی
 • آيـــيــــن عـــيـــــــاری وجـــــــوانـــمــــــردی - صفات عیاران و جوانمردان _ قسمت نهم
 • راحله يار : دوسردهً تازه
 • داکتر عارف پژمان  : شب و شکنجه
 • دکتورلعل زاد : آی خانم خون میگرید
 • غلام حيدر يگانه : چرخ هفتم بن بست
 • اطلاعيه های فرهنگی
 • دوکتوراحد وفامعصومی : آقای معروفی وقلم
 • دکتورلعل زاد : آدینه، ... بازگل، ... و بازگل بدخشی
 • داکتر غلام حيدر يقين _ آيـــيــــن عـــيـــــــاری وجـــــــوانـــمــــــردی _ قسمت هشتم _ صفات عیاران و جوانمردان
 • انجنیر عزیز فیصل افضلی : آی خانم از نوار تحقیقاتی گروه باستان شناسان فرانسوی
 • محمد عوض نبی زاده : بمناسبت  یا د وبود و گرامیداشت از هفتادو هفتمین سال  وفات مورخ بزرگ کشور علامه ملافيض محمد کاتب هزاره
 • اطلاعیه دفتر اجرائیه بنیاد فرهنگی فیض محمد کاتب هزاره
 • عزيزالله ظريف : سروده های تازه
 • دوکتوراحدوفا معصومی : دکتاتوری فرهنگی ایران بر قلمرو زبان فارسی
 •  لطیف کریمی استالفی : وما« دیدار به قیامت ماندیم»
 • داکتر غلام حيدر يقين _ آيـــيــــن عـــيـــــــاری وجـــــــوانـــمــــــردی _ قسمت هفتم _ صفات عیاران و جوانمردان
 • هارون امير زاده : اسکندر ختلانی و آرمانهای همگرایی فرهنگی در منطقه
 • داکترحکيمی : سروده های تازه
 • فضل الر حیم رحیم : ساربان به زادگاهش برگشت
 • گفت وشنودی فضل الر حیم رحیم خبر نگار ازاد با داکتر سلامت شیفته
 • پرتو نادری :چراغ قرمز
 • پرتو نادری : جامعهء مدنی در اندیشهء ابو نصر فارابی
 • دستگیر نایل : پاسخی به یک پیام
 • داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ : تبصره بر نوشته دانشمند محترم داکتر حیدر
 • حکیم الله عزیز : تسلیت و توصیه به دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی!
 • دوکتوراحدوفا معصومی :  ای انیسِ غم وسرور من
 • داکتر غلام حيدر يقين : سـيـری بر پـيـشـيـنهً آيين عياری و جوانمـردی ـ بخش ششم
 •  لطیف کریمی استالفی : تلخترین شام غریبان
 • دستگیر نایل :     نیم نگاهی به فیلم وارث
 • عبدالرووف ليوال : با وجود مصرف صد ها  هزار دالر پا رلما ن تخمى بر آمد
 • فریدون : واژه ها سزاوار نکوهش نیستند
 •  لطیف کریمی استالفی : اندوه ترس در غربت
 •  فضل الر حیم رحیم : به بها نهء هشتا دهفتمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان
 • دوكتورعبدالخالق رشيد : آزادى ؟
 • دوکتوراحدوفا معصومی : سروده های تازه
 • آگاهی فرهنگی : شب هنر، موسيقی وشعر
 • دستگیر نایل : فال حافظ وحکایتی از کابل
 • عزيزالله ظريف : جشن استرداد
 • فريد نظری : پيشينه ء بُرقه- چادری در افغانستان
 • ثریا بهاء : نگرش فمینیستی برشعر تازه نادیه فضل
 • عبدالقیوم ملکزاد : مرگ  صاحبدل جهانی را دلیل کلفت است
 • نجنیرخلیل الله روًوفی : مردی ازتبارهندوکش وشمشاد دیگردرمیان ما نیست
 • بررسی اصل معابد بلخ و مزار شریف
 • دریاباری : صنم عنبرین
 • محمد زبیر هجران : سروده های تازه
 • ظاهر حکيمی : دوپارچه ی ادبی
 • خالق بقايی پاميرزاد : نگاهی به کلاهنامه
 • زبان سه پاره: فقدان اندیشه واحد میان پارسی گویان
 • دوکتوراحدوفا معصومی : مقام شیخان ، زاهدان، قاضیان و واعظان ریاکار ازنظرآموزگاران فرهنگ فارسی
 • عزیزالدین حیدری : فولکلور های کابل زمین
 • بهار سعيد : سروده های تازه
 • دریاباری : مردان سرزمین من
 • عتيق شاهد : مشهورترين کارتونيست سياسی کشور
 • پیام اکادمیسین دستگیر پنجشیری به   محترم اسماعیل خراسا نپور ، مدیر ماهنامه ء " انجمن فرهنگی نور"
 • سروده های نغز و دلنشين از : انجنیرخلیل الله روًوفی
 • دریاباری : اسد محبی شاعر خوش قریحه
 • لطیف  کریمی استالفی : ازکی بنالم
 • دریاباری : فیروزخاور  شاعر ونقاش–
 • ساقی : دونامه ارزشمند تاریخِ ِ درموزیم بریتانیا
 • داکتر غلام حيدر يقين : سـيـری بر پـيـشـيـنهً آيين عياری و جوانمـردی
 •  عبدالقیوم ملکزاد : خار وطن به جای مژگان
 • داکتر غلام حيدر يقين : ســــــيـــــــــری بــــــر پــــيـــــشـــــيـــنــهً آيــيــن عـــيــاری و جـــوانــــمـــــردی
 •  فضل الر حیم رحیم : احمد ظاهر یک نشانهء شایسته و متبارز از معرفت افغانستان در بیرون مرز ها
 • غلام حيدر يگانه :وسوسه های فراچمن
 • احمد شکیب حمیدی : فارسی زدایی به بهانه  هویت ملی
 • نذیراحمد صوفی زاده تلاشجو : زبان وسیله افهام وتفهیم ویا؟
 • اهدا به انوشه روان :  سید عبدالمجید کلکانی
 • دیپلوم انجنیر عبدالقدیرصوفی زاده-درخیل : اولین سالگرد محترم مرحوم قانون دان محمد اکرم عبقری
 • پيام يادوبود؛ اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند بمناسبت گراميداشت خاطرهء  احمد ظاهر
 • رضا خنجی : تاييد از نام خراسان
 • داکتر غلام حيدر " يقين " : معنا و مفهوم عيار از ديد فرهنگ نگاران و شاعران
 • انجيلا پگاهی : معیاد گاه
 • خان آقا سرور : مادر
 • دوکتوراحدوفا معصومی : بابزرگداشت از روز زن ، رسالت زن و تکريم از مقام زن
 • سيد آقاحسين سانچاركي : نيم‌نگاهي بر: سرنوشت تلخ ژورناليزم در افغانستان
 • ساقی : مولوی چه میگوید ؟
 • داکتر محمد شعيب مجددی : اولين سالگرد وفات حليم شايق پندار
 • سلیمان راوش : دُروندان
 • عبدالقیوم « ملکزاد» : نجوایی با روح مادر
 • عبدالقیوم « ملکزاد» : به یاد استاد خلیل الله خلیلی
 •  فضل الر حیم رحیم : يک سال از مرگ عاشق دلباخته موسیقی نصرت پارسا می گزرد
 • آ، آزاد : "دلدل " فیلم هیجان برانگیز و چند بعدی
 • داکتر عارف پژمان : دل ودشت
 • عزيزالله ظريف : مادر
 • خان آقا سرور : سروده های تازه
 • عبدالقیوم « ملکزاد» : دمی که بهارا ن را نگاه ، ازپنجره ء دیگر بود
 • ع.م.عزیزپور : جداسازی فارسی و دری برای چیست؟
 • گفت وشنود اختصاصی فضل الرحیم رحیم خبر نگار ازاد با کریم تنویر
 • داکتر غلام حيدر يقين : آئــيــن عــــيـــاری و جــــوانــــمــــردی
 • صديق وفا : سکولاريزم وبازتاب آن در ُسروده هايی مولوی ، خيـــــــــــام و حافظ
 • عزيزالله ظريف : دوپارچه شعر
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری : پروفیسور حقنظر نظروف دانشمند مرکز خاورشناسی اکادمی علوم  جمهوری تاجیکستان
 • فريبا آتش صادق : آباد شوم آری چون آتش نابم من
 • دو سروده تازه از : الحاج مُـحمـد ابراهـيم زرغـون
 • سروده های تازهً حفيظ حازم
 • دکتور صاحبنظر مرادی : در اندوه مرگ بزرگترين افغانستان شناس تاجيک
 • گفت وشنودی فضل الر حیم رحیم  خبر نگار ازاد با سمیر سخی  اواز خوان  نوازنده   و  اهنگساز
 • سرودهً از دوکتور وحيد نجفی
 • عبدالقیوم ملکزاد : دعای سبز گیاه
 • میرزایی : نوروز وفلسفه هفت س
 •  رامش  فرزا : ممنوع باد شکار شرر خیز شاهپره
 • راحله يار : پــاس بــهــار
 • يگانه : چـكامـةديـگـر
 • هارون امير زاده : تروريسم فرهنگی وسه پيشنهاد در پنجمين سال فاجعه مجسمه های بودا
 • دستگیر نایل : گفتگویی با:  صوفی عشقری
 •  فضل الر حیم رحیم : این خانه قشنگ است 
 • مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت