فـــــــــــرهنـــــــــــــگـــــــــــــی


زبان فارسی

گنجور : آثار سخنسرايان پارسی گو

نوروز باستان

« پټه خزانۀ محمدهوتک »، یک نوشتۀ فرضی ، جعلی وجدید
 
 • محمد ابراهیم سکندری : خجسته روز  نوروز
 • داکتر نصیر ندا : بها ر
 • دستګیر نایل : باد نوروزی
 • سنجرغفاری : سال دیگری با ز فرارسید
 • عزیزه عنایت : نوروزکهن
 • کریم پوپل : جشن نوروز میراث قوم آریائیها بخصوص بلخ وبخدی است
 • انجنیـر خلیـل الله روفی : ازهمالیـا تا بامیـان
 • همسنگر : اگر آید بهار ما
 • هادی عروسسنگ : راه سعادت
 • احمدشاه صديقی : نو روز باستانی
 • پرتو نادری : جشن جمشیدی نوروز
 • عبدالقيوم : نور مځکه هم ژاړي
 • بهمن دانشدوست : بشر از خلقت بنیاد خویش بر کره ی خاکی چی می بالد
 • صبورالله سـیاه سـنگ : "می نوشتم از تو ..."/ صنم عنبرین
 • فضل رحيم رحيم : مرگ ظاهر هويدا
 • فضل الله زرکوب : شنیدم که ناگه سفر کردی امشب
 • قیوم بشیر : پیک اجل
 • دستګیر نایل : ظاهر هویدا،  شریک غم جانکاه ما،درګذشت
 • صدیقی لعلزاد : چشم اندازی به شعر معاصر  بدخشان
 • ناصرچکاوک : آيا شاه شجاع درانی نويسنده بود يا جنگسالار
 • فضل احد احدی : پنجشيريان و يادواره ی رفته ها
 • داکتر خلیل وداد : ابوالقاسم لاهوتی شخصیت سیاسی و فرهنگی فراتر از یک کشور و منطقه
 • دکتر حمیدالله مفید : ویژه گی های جمع در زبان دری- فارسی
 • کمباور کابلی :آريايی، نوبهاری ديگر است
 • سيدهمايون شاه عالمی : يک پارچه شعر و ديکلمهً آن
 • ماریا دارو :   تصفیه  کلمات  عربی  و عواقب  آن
 • کودتای نامنهاد عبدالملک عبدالرحیم زی : کتابی که تازه به نشر رسیده است
 • دانش : شماتت نامه ای از هادی خرسندی برای کاظم کاظمی
 • عبدالمجید حمیدی : آرزوی ملّت، امسال ، دیگر سال و همه سال
 • سيدهمايون شاه عالمی : يک پارچه شعر و ديکلمهً آن
 • سيدهمايون شاه عالمی : ديکلمهً يک شعر زيبا
 • نصـــیر سهام : ببرک ارغند و رُمان ِ لبخندِ شیطان
 • عمرننگیار : دشمس په وړانګوكې جلال الدين محمد بلخې مولاناشو
 • انجنیـر خلیـل الله روفی : چیست دیگرانتظار؟
 • عابد : دوسرودهً زيبا
 • فضل الرحیم رحیم : گفت و شنود با محترم منير سپاس
 • بلقیس مل : دردمندان
 • سيدهمايون شاه عالمی : ديکلمهً يک شعر زيبا
 • ماریا  دارو : پا برهنه باز گشت
 • سيدهمايون شاه عالمی : ديلمهً يک شعر زيبا
 • سيدهمايون شاه عالمی : ديلمهً يک شعر زيبا
 • هفته نامة امید : افغانستان سر زمین حماسه و فاجعه
 • عبدالله نايبی : و روزی خواهند گفت : به اين ميگويند رومان!
 • انجنیر عبدالقادر مسعود : یک درآمد ِکوچک برای شناسایی یک آفرینشگر بزرگ
 • صبورالله سـیاه سـنگ : منم رودومینا/ خواهر کوروش بزرگ
 • استاد مسعود نوابی: یادبود از دومین سالروز وفات
 • گزارشگر بی بی سی در کابل : مصاحبه رادیویی با دوکتور صبورالله سیاه سنگ
 • جوزجانی ; خواب کودک
 • انجنیـر خلیـل الله روفی : تکبیرآیه های یاًس
 • هارون یوسفی : دل کفک
 • صبورالله سـیاه سـنگ : گلایه از ســـیمرغ
 • سلیمان کبیر نوری : آهای هموطن
 • صبورالله سـیاه سـنگ : امیدوارم 2012 سال بهتری باشد
 • سيد دربند کي : ناگفته هاي ازنيکپي
 • ابو دانیال : دوطن خایْن ته
 • مسعود حداد : مادر
 • دکتر حمیدالله مفید : جشن شکوهمند  کرسمس(  وای نختن) در برگ های از تاریخ
 • صبورالله سـیاه سـنگ : مـرگ در پشـت سـوراخ کلید
 • محمدعالم بحرکی : علمی ، سياسی ، ادبی او فرهنگی شخصيت
 • حاجی عبدالهاشم دولت زی : ولسی شاعر، روحانی ، ملی او قومی شخصيت
 • بلقيس مل : زمين
 • عابد : معماران ادب
 • هارون یوسفی :  عاشق
 • صبورالله سـیاه سـنگ : باز هـم برگ چـنار
 • دستګیر نایل : شعر بیرنگ،آیینه دار غربت
 • مسعود حداد : گفتگوی یک کودک با خدا
 • انجنیر عبدالقادرمسعود : دښاغلي شهسوار سنګروال سره مرکه
 • داکتر رحیم رامشگر : نغمه یار
 • صبورالله سـیاه سـنگ : برگهـای گمشـده و بازیافـته چـنار
 • دکتر حمیدالله مفید : واژ (واج) همزه(ء)  Hamza و جایگاه آن در زبان نوشتاری فارسی- دری
 • عبدالباری عارض : شکلی اشعار
 • دستګیر نایل : مهرهء مهر
 • دکترنت بصیر کامجو : مبارزه قبیله گرایان علیه زبان فارسی درافغانستان
 • بلقيس مل : غروب
 • صبورالله سـیاه سـنگ : شیما رضایی را اینگونه کشتیم
 • سمیرا بارکزی : داؤد فارانی کی بود وچه کرد؟
 • چکاوک : شاهنامه پس از هزار سال
 • کمباور کابلی : وطن را به زير چپن می فروشم
 • صبورالله سـیاه سـنگ : ابریشــم عاطفه در پیله تهمتهــا
 • میرعنایت الله سادات : قافله سالاران فرهنگ افغانستان
 • صبورالله سـیاه سـنگ : آســـمایی و آتش همیشــه
 •   هارون یوسفی : مُردن مُردن
 • فاروق فردا : چمبه ماره
 • صبورالله سـیاه سـنگ : عجالتاً برای: هـــادی مـیران
 • دستګیر نایل : عبدالباری جهانی وخیام
 • بصیر کامجو ; جایگاه زبان فارسی در دهکده یی جهانی
 • نجیب سخی : حروف در موسیقی و مصرع های آزاد
 • داکتر حکمی : عید مبارک
 • عبدالو کیل کوچی : عید قربان درماتم قربانیان
 • نورالدین همسنگر : ای عید
 • سیدهمایون شاه عالمی : بیت العتیق و دلداده ـ دو سرودهً زيبا
 • خارکش : خج
 •  نظيراحمد نظير : تاز
 • غفوری : تکرار قدرت
 • مشفق : لباس جهنده
 •  عزيزه عنايت : دو سرودهً بسيار زيبا
 • سلیمان کبیر نوری : مردم افغانستان ؛ کتاب بزرگ اندیشمند خلاق خود را به چاپ رسانیدند
 • محشور- میهن فدا : چیره گیی فرهنگی
 • صبور رحیل دولتشاهی : همنوایی با "انتحاری" ها انتحار است
 • صبورالله سـیاه سـنگ : فریادی میان غــزل و غــزال
 • سیدهمایون شاه عالمی : نشان گمنامی
 • عبدالو کیل کوچی : دوسرودهً زيبا
 • داکتر عزیز فاریابی : الا ای باد
 • توریالی رزاقیار : نگاهی به گاهنامه بلخ
 • صبورالله سـیاه سـنگ : نشـود فـاش کسـی آنچـه میان مـن و تسـت
 • کمباور کابلی : لويه جرگه ی امروز ، روسياهی فرداست
 • اجمل زمانزی : د عبدالباری جها نی صیب او د طالبانو د نشیطونو په منځ کښی څه توپیر شته ؟
 • قیوم بشیر : استاد احمد علی محبی ، تاریخ نگار  برجستهء کشور وفات یافت
 • محمد زرگرپور : بخدا از دروغ خسته شدیم
 • نظیراحمدمشفق : دو سرودهً زيبا
 • صبورالله سـیاه سـنگ : باری جهانی یا انتحاری جهانی؟
 • دکترحميدالله مفيد : حميد جليا مردی از تبار هنر و خرد
 • حمید پرافشان : چند سرودهً دلچسپ و خواندنی
 • فضل الله زرکوب : دوسرودهً زيبا
 • دستګیر نایل : نگاهی به کتاب پویه هایی درفرهنگ خراسان
 • پروفسور حبیب الرحمن (هاله : برگۀ دیگری از عزازیلیات
 • عابد : نیاز زمان
 • مسعود حداد : کاروان
 • سیدمصطفی سعیدی : نگرشي بر آثار و جهانبيني هجويري
 • انجنیر عبدالمجید حمیدی : پیام
 • استادعبدالله وفا : صیا د  فتنه جوی
 • نصیرمهرین : شاه شجاع ها
 • دستګیر نایل : لبخند شیطان
 • سیدهمایون شاه عالمی : سروده های عيدی
 • نورالدین همسنگر ; ای عیدبیا
 • داکتر نجیب الله تقدیر : عید بی بدرقه ماند 
 • احمدشاه صديقی : عید
 • رمضان بشردوست : مصاحبه دلچسپ و شنيدنی با راديوی ملبورن در آستراليا
 • رحيم رحيم : دکلمهً يک شعر زيبا
 • خارکش : کابل
 • علي پيام : كتاب مباني فكري عرصه حكومتداري
 • فضل الرحیم رحیم : شبی در پای نوای دلنواز موسیقی با حبیب قادری
 • خبر فرهنگی : اندوه غریبان اثر دیگری از خانم عزیزه عنایت
 • عبدالاحمد ادا : د لبر آسوری
 •   هارون یوسفی : امید
 • عبدالله اسدی : شمارهً 44 نشريه همبستگی با مطالب بسيار جالب
 • مسعود حداد : اشک پشيمانی
 • سید یزادن شناس و خواجه محمـد نعیم قادری : اندرباب رمضان
 • صالحه وهاب واصل : دو سرودهً تصوفی
 • مسعود حداد : تعبير خواب
 • کاظم بيمار ننګرهاري : دپسرلي سيلاب ته
 • مسعود حداد : سودا
 • انجنیر عبدالقادر مسعود : د غزل تکړه شاعر او بریالي لیکوال ښاغلي نظیف تکل سره ادبي مرکه
 • خبرنگار آریایی از مسکو : عبدالباری جهانی مستحق نشان عالی گابریلوف شناخته شد
 • سیدهمایون شاه عالمی : نیت پاک
 • دکتور محمد شعیب مجددی : نگاهی متفاوت به سبک خراسانی ترکستانی
 • محفل بزرگداشت از عبدالباری جهانی شاعر اونویسنده نامدار کشور در مسکو
 • الحاج همراز کابلی : هرکسی با هم قطارش میرود
 • سیدهمایون شاه عالمی : سروده های زيبا و خواندنی
 • مسعود حداد : فرياد
 • مسعود حداد : همسايه بی مروت
 •  مهرالدین مشید : زبان واندیشه در شعر و دستگاهٔ فکری شاعر
 • هارون یوسفی : سپیدار
 • انجنیر عبدالقادر مسعود  : ښاغلی نصرالله حافظ زموږ دهیواد د معاصر ادب اوفرهنګ  پیاوړی شاعر او نامتو لیکوال
 • داکتراکرم عثمان : جنگهای کابل
 • تمیم (حکمت) مصلح : دو سردهً زيبا
 • کمباور کابلی: رفتن امريکا و سراسيمه گی تبهکاران جنگی
 • مسعود حداد : عشق بی شهود
 • مسعود حداد : سنگسار
 • الحاج همراز کابلی : به مناسبت سی و دومین سالروز عرس صوفی وارسته غلام نبی عشقری
 • مسعود حداد : عزم مريخ دارم
 • صبورالله سـیاه سـنگ : مقبول فـــدا حســـین
 • صبورالله سـیاه سـنگ : دکتور پاهنگ! به خـانه خودت خوش آمدی
 • سيد مهران : داکتر ببرک ارغند در کنار برخی از آثار پربهای داستانيش
 • خليل رومان : علم و هنر رهبری و مدیریت
 • عبدالو کیل کوچی : چند سرودهً زيبا
 • عزيزالله ظريف : مادر
 • مسعود حداد : برائت
 • مسعود حداد : سعيدی انديشه است
 • مسعود زراب : پدر
 • عنایت الله پویان :  د کافر او مسلمان جګړه
 • پرتو نادری : چند گام نخستین
 • صبورالله سـیاه سـنگ : باباکوهـی، بهــار و مــن
 • سجیه الهه احرار : ادب زینت انسانیت
 • دستګیر نایل : روز تجلیل ازمقام استاد باختری،چگونه گذشت؟
 • س. مختار : گل داودی شکست
 • مسعود حداد : نگاه دزدانه
 • ولی احمد شاکر : نمیخواهم
 • مسعود حداد : شور پندار
 • انجنیرعبدالقادرمسعود : استاد ګل پاچا الفت زموږ دهیواد ملي، ولسي، لوی شاعر
 • لطیف بهاند : غزل ته ورته درې ټوټې
 • سیدهمایون شاه عالمی : چند سرودهً زيبا
 • فرزانه فارانی : نظری گذرا  به آثار آقای عتیق رحیمی  "سنگ صبور"و آقای خالد حسینی "گدی پران باز
 • الحاج همراز کابلی: همراز مغرور
 • دستګیر نایل : پاسخ سنت،به سکولاریسم در افغانستان
 • لطیف بهاند : به مناسبت  سالروز تولد ویکتور گریگوریوویچ کارگون
 •  نذیر ظفر : منا ظره  دزدان
 • امان معاشر : سخنی چند با محترمه مستوره هاشمی
 • فضل الرحیم رحیم : تجلیل از روز خجسته مادر در کشور شاهی بلجیم
 •  سید ولید صاعد : ابتذال فرهنگی
 • خپلواک مینه وال : په پښتو شعر کې ژبنی فساد
 • مرواريد گمشده : نخستين مجموعه­­ى سروده هاى خانم صالحه وهاب واصل واهب
 • تمیم (حکمت) مصلح : "چــیــره"
 • صبورالله سـیاه سـنگ : رسایی شباهنگامه ها شیواتر باد
 • عبدالو کیل کوچی : دوست دارم مادرم را
 • صالحه وهاب واصل: چند سرودهً تازه و زيبا
 • قیوم بشیر : شایگان ومعماً دو سرودهً زيبا
 • عزیز احمد حنیف : از عقل تا به عشق
 • احمد ولید سخی زاده : کتاب "از عقل تا به عشق" نوشته عزیز احمد حنیف به بازار آمد
 • انجنیر عبدالقادر مسعود : ارواښاد ډاکترکبیرستوری زموږ دهیواد دادب او فرهنګ نومیالی اواکاډمیک شخصیت
 • پهلوان خباز : آنچه من ديدم
 • عزیزه عــنا یـــت  :  بمنا سبت شخصیت فرهنگی د کتر حمیرا نگهت دستگیرزاده
 •  انجنیر حفیظ اله حازم : رفتند
 • شبح : کنکاشی برپنجمین  جشنواره موسیقی تلویزیون آریانا
 • سیدهمایون شاه عالمی : اوصاف ِ مادر
 •  بلقیس  مل : سپاه گرسنه گان
 • آریــــــــــــــــــن ساحــل  : بيوگرافی و اشعار
 • دستګیر نایل : جوانشیر حیدری،در برنامه چشم شیشه ای
 • صبورالله سـیاه سـنگ : آیا دیپانکارا را ندیده اید؟
 • سیدموسی عثمان هستی : انگلکی براشعارآقای"شریف سعیدی"باانگشت قلم طنز
 • افــــــــــــــق : سفر غیر رسمی پروفسور صبغت الله (مجددی) به استرالیا
 • محمد ضیاضیا : کنسرت استاد  خلیل گداز در سیدنی
 • لطیف بهاند : دوه غزلې : يو زما بل دشاعر
 • صبورالله سـیاه سـنگ : نجیب رستگار در پرده هفتم خاموشی
 • احمدشاه صديقی : به مناسبت چارمین سالگرد وفات رازق فانی
 • عبدالغفور امینی : اندرز
 • مسعود حد : بدهکار
 • دوکتور لطيف بهاند : ولادیمیر میخایلوویچ فلیپوف : شپېتمه کاليزې مو مبارک
 • صبورالله سـیاه سـنگ : شــنیدم از اینجا سفر میکنی
 • احمدشاه صديقی : پیام
 • الحاج همراز کابلی : جدل نکنید
 • تیــــمــور : فـا جـــعـــه
 • داکترعارف پژمان : صادق هدايت و جستجوی هويت گمشده
 • فضل الله زرکوب : تفنگهای سیاه
 • انجنیر عبدالمجید حمیدی : معرفی   نامه
 • دوکتور لطيف بهاند : کانستانتین الکساندرویچ لیبیدیف : افغان شناس و استاد زبان پشتو
 • انجنیر عبدالمجید حمیدی : معرفی   نامه
 • همایون مروت :اشک و دردخند
 • صبورالله سـیاه سـنگ : شــکوه کــوه در آیینه آمـــــو
 • جریده افق : گفت و شنود با فضل الرحیم رحیم
 • فضل الرحیم رحیم : گفت و شنود باکارمند شایسته فرهنگ پوهنمل داکتر عبدالواحد نظری
 • دکتر بیژن باران : بهار
 • دستګیر نایل : گل واژه هایی از بهارستان صایب
 • دکتور محمد شعیب مجددی : بهار وطن
 • داکتر نصیر ندا : عطر بهار
 • عزيزالله ظريف :گل و گلخانه
 • وحید ادا : خرکردن اشغالگر
 • عزيزالله ظريف :انزوا
 • صبورالله سـیاه سـنگ : آســـمایی و آتش همیشــه
 • حسن پیمان : نوروزمیراث باستانی امپراتوری دهقان برزمین است
 • تيمور : راز
 • خواجه عبداله احرار : بهار آیینه دار
 • دکتر بیژن باران : خصیصه های تولید شعر شاملو
 • دکتر بیژن باران : زمستان
 • صدیق رهپو طرزی : سرزمین ما: ارژنگ زیبای قومی
 • برلاس : نوروززیبا
 • ثمرالدین خُرم : بنمای رخ که ماه شبستانم آرزوست
 • صبورالله سـیاه سـنگ : بينوايان: افسانه دگرگونی راستين
 • سیدهمایون شاه عالمی : نوروز مبارکباد
 • داکتر عارف پژمان : دلم برای بهاران ، بهانه می گيرد
 • دستګیر نایل : جلوه های بهار، در شعر اقبال
 • پوهنیار بشیر مومن : نوروز یعنی روز نو قرار نو  تعهد نو
 • مسعود حداد : ســـراب
 • ربانی بغلانی : یادداشتی بر"خطابه" ی واصف باختری
 • نذيرظفر : دو سرودهً زيبای بهاری
 •  ولی محمد نورزی : نوی کال نوی ورځ او نوي پسرلي 
 • عبدالو کیل کوچی : یک بهار ودو بهاریه

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت