مقالات پيرامون خط ديورند

86
مین سال استقلال

پايگاههای نظامی در افغانستان

 • داکتر دستگیر رضایی : نبود ظرفیت و یا نبود توانایی درایجاد,استفاده وافزایش آن
 • محمد اکرام اندیشمند : پاکستان؛ ادعای سرچپه وپاسخ سربالا
 • احمد سعیدی : نقش قانون اساسی در جهت ایجاد جامعه مدنی
 • محمد آصف خواتی : دربيان حقايق واقعبين بود نه کج انديش
 • اکادمیسین دستگیر پنجشيری : خاطرات سردار محمد رحیم برگهای از تاریخ معاصر وطن ما
 • محمد اکرام اندیشمند : رئیس جمهور کرزی وسیاست خشم وهوشدار دربرابرپاکستان
 • ا نجنیر: خلیل الله روًوفی : محمود طرزی درفاصلهً دو دربار
 • ولید : وبازهم مجيد
 • آصف الم : پاکستان بمثابه يک زخم ملتهب و تشنجزا در منطقه
 • س. ايمان : دمو کراسی غربی يا جديد استعمار!
 • دكتورهمت فاريابي : نبايد از فرهنگ قلم عدول كرد
 • خليل رومان : افغانستان: تضاد تحرک اجتماعی و ایستایی حاکمیت
 • نسيم رهرو : سخن به نام مجید است عاشقانه بخوان
 • نصیر مهرین : تاریخ رنجها و مبارزه ضد استبدادی
 • سهراب پروان دره يی : سيمای شاه محمد ولی خان « آگاه » بدخشی وکيل شاه امان الله غازی در آيينه تاريخ
 • محمد اکرام اندیشمند : بازگشت ناکام وبي دست آورد
 • رفيق رجا : بحث رهبری در افغانستان
 • نسیم " رهرو " : درود برانهایی که با جنایت کاران پنجه دادند
 • نجيب الله ضيا رحمان : جبههُ  متحد:     درس هاي تلخ و اميد هاي مبهم
 • دستگير صادقي : سازمانهای غير دولتي و بازسازی افغانستان
 • عنکبوت : يک مليارد و ده مليون مردم مسلمان جهان متحد شويد
 • سید احمد شاه د ولتی فاریابی : حركات مذهب ستیزی خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشراست
 • هارون اميرزاده : نقشه راه افغانستان نوين از بن تا لندن
 • محمد اکرام اندیشمند : بحران کاریکاتورهاوسیاست دوگانه دردموکراسی غرب
 • احمد سعیدی : تقابل مجدد ایران و ایالات متحده امریکا مبنی بر غنی سازی یورانیم در تأسیسات هستوی به شهر اصفهان و بو شهر
 • عبدالقدیر علم : از مقدمه چینی تا حملۀ بر هدف نها ئی
 • محمدامین ( فروتن ): « افغانستان قتلگاه فرصت ها و ارزش ها !»
 • محمدبشير بغلانی : آريانای باستان،خراسان پهناور و افغانستان پرآشوب
 • احمد سعیدی : مدارس دینی و مسئولیت حکومت پاکستان در قبال رفع نگرانیها ناشی از وقوع خطرات آن
 • پیکار پامیر : معجون  مرکب  پارلمانی در افغانستان
 • بازتاب : كاسه گدايي، جيب خالي، پزعالي
  م هاشمي : در پاسخ به گزارش توهين آميز سايت بازتاب پيرامون علت لغو سفر حامد کرزي
 • محمداکرام اندیشمند : تقاضای کرزی وتردید ملاعمر!
 • سراج الدین ادیب : دولت و رژیم ایران باید بداند که با آتش بازی میکند
 • دپلوم انجنیر خلیل الله روًوفی : پارلمان افغانستان درآزمون ملت سازی
 • رزاق مامون : دومین شکست درپروژهء گاز
 • عبدالقدیر(صوفی زاده درخیل): سیاست ملی ودیموكراسی
 • سخی  ارزگانی : حکم اعدام در دولت اسلامی افغانستان
 • عظيم بابک : استراتيژی(راهبرد) منطقه يي ايران در رابطه با افغانستان
 • عبدالواحد" فيضی" : فرخنده باد چهل ويکمين سالروز ح. د. خ. ا
 • عيد محمد عزيزپور : نگاهی به رد پذیرش معاهدۀ دیورند١ وموازین حقوق بین لملل
 • محمداکرام اندیشمند : چگونه "شرف هموطنی با ذلت گوسپندی" تعویض می شود؟
 • محمداکرام اندیشمند :  دست نشاندگان دوتجاوز
 • اکادمیسین دستگیر پنجشيری : نقدی  بر کتاب
 • خليل رومان : و... خلیل رومان هم استعفا داد.
 • غلام سخی  ارزگانی  : رخنهء کشتن آزادی بیان ، عقیده  و خرد
 • ثریا بهاء : نقش سمبولیک زنان درسناریوی پارلمان
 • عظيم بابک : به بهانهء چهارمين سالگرد توافقات بن
 • دكتور همت فاريابي : سو استفاده ازحقوق بشر بمثابه افزار جنگ رواني
 • داکتر محمد سليم مجاز : سه نکتهً کليدی بمثابهً سنگپايه راه حل واقعبينانه عملی و کوتاه تامين وحدت دوباره نيروهای دموکرات و ترقيخواه
 • ســـرور منــگل : چه شد که بما افغانها  ، در زرغ  کوکنارمجوز قانونی میدهیــد ؟؟
 • عظيم بابک : بازنگری ترقيخواهان در رابطه با امريکا
 • هیكل :گذار فكری _ ۶
 • نذیر احمد صوفی زاده : پاکستان یا کشوری ایجاد کننده منازعه درمنطقه
 • کاندیدای اکادميسين سيستانی : دموکراسی دراسارت مافیای بنیادگرائی
 • محمود آرين نژاد : نگاهی به  نام گذاری جاده ها در افغانستان
 • هيکل : گذار فكری _5
 • عبدالله نايبی : پاسخ بيک دوست
 • هيکل : گذار فكری
 • جلیل پرشور :   مخالفین دیروز ومتحدین امروزامریکا
 • بیژن پور ( آ.آبادی ) : چگونگی وچندگانگی زیر بافتهای ملت سازی
 • عبدالله نايبی : مرامنامۀ « حزب مردم افغانستان» یک سند نقاد و راهگشا
 • هیكل : گذار فكری
 • عبدالواحد فيضي : پايان درامۀ بن ختم سناريوی آمريکا است؟
 • ادیب : خشم و آتش در فرانسه
 • محمد اکرام اندیشمند : نیروهای ناتو درجنوب افغانستان؛ تشدید جنگ یا تأمین صلح؟
 • غلام سخی ارزگانی : دیدگاه ها و نقطه نظریات شهید عبدالعلی مزاری در مورد حل بحران افغانستان
 • بیژن پور ( آ.آبادی ) : جایگاه اندیشه  و اندیشه گرملی درزیربافت های ملت سازی
 • عظيم بابک : ترقيخواهان پراگنده و واپسگرايان يکپارچه
 • احمدشاه عبادی :مدرنيته درخدمت به منافع انسان
 • جلیل پرشور :  نهضت میهنی ،اقدامی مثبت ،   با حرکتی  بطی   و کمبود دموکراسی در تصامیم
 • داکتر محمد شعیب مجددی : نقش کابل پای تخت افغانستان در وحدت ملی
 • حمزه واعظي : عنا صر تفکر ملي
 • هارون اميرزاده : "فرهنگ تقلب"  پاکستانی و بحران فرهنگی افغانستان
 • هیكل : گذار فكری
 • هیكل : پرسشها و پاسخها
 • خواجه بشير احمد انصاري : شيخ شهر ما؛ مظهر آميزش مقدس و ملوث
 • خليل رومان : دموکراسی در افغانستان : حقیقت ... ، سراب… ، هردو…؟
 •   قیام الدین وصال : ضرورت شناخت صهیونیزم برای عالیجنابان پرویز مشرف و حامد کرزی
 • قیام الدین وصال : پاكستان بادهن کجی به آرمان فلسطين به شارون سلامی  داد
 • داکترحبيب منگل : تاملي بر مسله وحدت ترقي خواهان افغانستان
 • دو كتور كا روان  : طالبان و كرزی
 • محمد اکرام اندیشمند : تحریک طالبان وکُشتارملاها
 • با بک : چشم ا ند ا زمختصرد ربا ره ا وضا ع کشو ر
 • خليل رومان : افغانستان آینده : تناقض ها ، تقلید ها و تهدید ها
 • احمدولی مسعود : افـغانســتان چـطور و چـگونه مـي تـواند گـامي بسـوي توسـعه مـلي بـردارد؟
 • استوار: کشت قانونی کوکنار مانع مبارزه برضد توليد وقاچاق مواد مخدر نميگردد
 • محمد اکرام اندیشمند : حضورچپ دردموکراسی افغانی – امریکایی
 • جلالی: رئيس جمهور برادر خود را در دست داشتن در قاچاق مواد مخدر منع نکرد
 •    وطندار : تراژیدی مبارزات روشنفکرانهء نیروهای چپ دموکراتیک
 • اسدالله نوری سعادت : افغانستان در عمق حوادث
 • اکاد میسین دستگیر پنجشیری : ســــــر بـــــداران 24 سنبله 1312
 • دیپلوم انجنیر تاج محمد ایثاری : زبان  طالب و گوش اداره استخبارات فدرالی  FBI  
 • سرورمنگل  : ضرورت اعمار دیوار چین                                             یاویرانی پاکستان ....؟   
 • سرورمنگل  : برای کی ؛ وبرای چی ؛ منتظریم ؟
 • صديق وفا : ابعاد و سيمای " اسلاميزم" درافغانستان
 • مصاحبه اختصاصی "مهر"با محترم یاسین بیدار در باره اعلامیه اخیر کمیسیون تفاهم
 • انجنير سخی ارزگانی : تحقق نظام دموکراسی ــ بخش سوم
 • انجنير سخی ارزگانی : تحقق نظام دموکراسی ــ بخش دوم
 • امان الله استوار : ايجاد يک نهضت فراگير
 • مومن : غوغای تروریزم وعوامل ظهور آن
 • انجنير سخی ارزگانی : تحقق نظام دموکراسی ــ بخش اول
 • سرورمنگل  : بازهم چوروچپاول دارائیهای عامه
 • نصيرمهرين : کاتب آزاده و جارچی بیگانه
 • احمد شاه عبادی : انديشه هايی در بارهً آرمانهای والای انسانی
 • نورالحق نسیمی : پيمان همکاريهای استراتژيک افغانستان و امريکا
 • میرحسین مهدوی : دراین جا چار زندان است  
 • احمد شاه عبادی : بنياد گرايی : سناريوی سياه در افغانستان
 • گل آغا عمرزی : انتخاب سياست خوب به مفهوم ادامه کار است
 • بصیرکامجو : اسلوب آزاد اندیشی ازسنت و مدرنیته
 • رحمت الله بغلانی :  چرا مظاهره علیه جمعه خان همدرد والی بغلان؟
 •  دستگیر نایل : افغانستان امروز، در کجای تاریخ قرار دارد؟
 • غلام سخی ارزگانی : خط دیورند یا بازی سیاسی
 • سید احمد شاه دولتی : بیان حقایق ازجنگ باشوروی درافغانستان اززبان معاون استخبارات پاكستان __ 2
 • فضل احمد طغیان : سازمان سياسي فراگير به تفاهم،همگرايي و برخورد صادقانه نياز دارد
 • سید احمد شاه دولتی : بیان حقایق ازجنگ باشوروی درافغانستان اززبان معاون استخبارات پاكستان
 • غلام سخی ارزگانی : تروریسم – افغانستان و آینده
 • سید احمد شاه دو لتی : سؤاستفاده ازنام حقوق بشربرای تعجیز مخا لفین سیا سی
 • داکتر ثنا نیکپی : امپراتوری «حقوق بشر» در افغانستان
 • احمد منیب حکیمی : مکثی بر مضمون محترم دوکتور همت فاریابی
 • میرحسین مهدوی : سایه همسایه
 • محمد امین ( فروتن ) : نقش کشور های همسایه در استحکام امنیت وثبات سیاسی افغانستان
 • عالم : دوعامل نفوذومداخله پاکستان در افغانستان
 • رزاق مأمون : خط قرمز ایران
 • خليل رومان : عوامل ثبات در افغانستان
 • اکادمیسین دستگیر پنجشيری : 26سرطان 1352خورشیدی
 • معروف کبیری : شخصیت اسامه بن لادن و تاثیر آن بر  روابط بین الملل
 • همراز کابلی : پاکستان گرگی در لباس چوپان
 • دكتور همت فاریابی : مكثی در گزارش  سازمان نظارت بر حقوق بشر
 • نصيرمهرين : یک سیه سخن دارم...
 • محمد يونس مرادی : پاکستان دام تذوير
 • احمدشاه عبادی : عدالت جهان خواران
 • شبتاب : طالب نامه  با عباء وقبای نو
 • خليل رومان : افغانستان- پاکستان: چانس ها و چالش ها
 • مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت